Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn som anhöriga > Stödverksamhet

STÖDVERKSAMHET

Barn behöver vuxna personers omsorg, handledning, gränser, varma ord och uppmuntran samt närhet. Barn inom barnskyddet saknar ofta vuxna som kan stöda det.

Stödverksamhet inom barnskyddet grundar sig på barnskyddslagen. Det är en frivillig verksamhet som kommunen anordnar för att stöda barn och ungdomar som är klienter inom barnskyddet. Målet är att inverka positivt på barnets liv, befrämja en frisk uppväxt och utveckling för barnet samt förebygga svårigheter.

En stödförälder är för barnet en vuxen förebild vars sätt att verka, värderingar och attityder förmedlas till barnet genom vardaglig samvaro. Samvaron behöver inte vara något speciellt och sökande efter upplevelser, utan det kan bestå av helt vanliga och vardagliga saker, av naturliga gemensamma sysslor eller ofta bara av att vara tillsammans.

Stödperson

En stödperson stöder oftast ett barn över 7 år eller en ungdom. Barnet/ungdomen, föräldrarna och stödpersonen kommer med hjälp av socialarbetaren överens om tiden och målet för träffarna. Det är viktigt att ungdomen själv får vara delaktig i beslut så att stödförhållandet känns meningsfullt.

Träffarna kan vara till exempel cafébesök, simhallsbesök, utfärder, bio, läxläsning eller bara samvaro. De kan vara “ute på stan” och ibland hemma hos stödpersonen. Tiden kan variera från några timmar till en dag varje eller varannan vecka.

Stödfamilj

En stödfamilj stöder oftast ett yngre barn. Samvaron i stödfamiljens vardag är viktig. Barnet kan övernatta hos stödfamiljen, som då samtidigt fungerar som avlastning för barnets föräldrar. Träffarna bestäms på förhand med socialarbetaren och föräldrarna. Hur ofta bestäms av behovet och vad man kommer överens om, men utgångsläget kan vara en helg i månaden.

Tillsammans med barn kan man sköta hemsysslor, leka, spela, vara utomhus. Allt sådant som man också kan göra med egna barn. Stödfamiljverksamhet ger barnet positiva livserfarenheter och goda förebilder.

När behövs stödpersoner och stödfamiljer?

Orsakerna kan bero på barnet eller den unga själv, till exempel vid svårigheter i skolan, problem med vänner, ensamhet, gränslöshet, inga regelbundna fritidsaktiviteter eller behov av fler positiva vuxna förebilder.

Orsakerna kan också finnas inom familjen, till exempel ensamstående som behöver avlastning, föräldrars psykiska och/eller fysiska trötthet, sjukdom, missbruksproblematik, svårigheter när det gäller uppfostringsfrågor eller andra kriser som beror på familjens levnadssituation.