Rädda Barnen-priset uppmärksammar goda exempel

Syftet med priset

 • Uppmärksamma samhällets olika instanser och beslutsfattare, men även privatpersoner, så att vi tillsammans med allmänheten följer med och bevakar hur olika individer/myndigheter kommer ihåg att vi är ålagda att följa Barnkonventionen.
 • Öka fokus på barnens rättigheter i det åländska samhälle.
 • Att olika delar av samhället ska känna att de granskas i beslutsfattande processer.
 • Att vi alla ska ta in barnen i processen och låta barn vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom att tänka oss in i hur barnen kan påverkas av de beslut och förändringar vi gör uppnår vi många fördelar. 

Kriterier

Vi utgår från de artiklar som finns i barnkonventionen då vi fastställer vem som ska få ta emot priset. Exempel på områden som vi studerar utgående från barnkonventionen:

 • Lagstiftning.
 • Samhällsplanering (t.ex. vägar, skolor, parker, offentliga byggnader).
 • Trafikplanering (t.ex. busstidtabellers höjdplacering, fordon som används kollektivt).
 • Fritid, kultur och aktiviteter som riktar sig till både vuxna och barn

Nominering

Priset delas ut årligen i samband med Barnkonventionens dag den 20 november. Rädda Barnen söker kandidater hela året och tar gärna emot tips från allmänheten. Beslut om vinnare tas av Rädda Barnen på Ålands styrelse i november varje år.

Tips kan skickas in till Rädda Barnen Norragatan 13, [email protected] eller tel. +358 (0)18 14394.

Obs! År 2020 behöver vi ha din nominering senast 1 november.  

Foto: Felicia Lindbäck

2019 års pristagare - Ålands Radio

Rädda Barnen-priset år 2019 tilldelas Ålands radio för att aktivt och målmedvetet tagit med barn i medieproduktionen.

I public serviceuppdraget är barn och unga en viktig målgrupp och ÅRTV har under bevakningen av kommunal- och lagtingsvalet 2019 skapat samhällsinformation för barn och med barn. I nomineringen nämns särskilt Barnen möter partiledarna där ÅRTV berett utrymme för barn att ställa frågor till partiernas ordföranden och givits utrymme att vara aktiva medieproducenter. Barn har i ett tidigt skede involverats och formulerat frågor och på så vis satt agendan för programmet. Barnen har sedan förberetts och stöttats inför och under inspelningen.

Artikel 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

Foto: Nya Åland

2019 års pristagare - Ålands judoklubb

Rädda Barnen-priset år 2019 tilldelas Ålands judoklubb för sitt inkluderande arbete utgående från klubbens uttalade ambition att ”alla ska känna sig välkomna i ÅJK oberoende av bakgrund och förutsättningar”.

ÅJK arbetar medvetet och aktivt för att just alla, oberoende ålder, funktionsvariation, ekonomiska förutsättningar ska hitta en plats i dojon. I nomineringen lyfts särskilt att klubben möjliggör träning för nybörjare i alla åldrar, vilket gör att även äldre barn och tonåringar kan vara nybörjare och hitta en träningsform där de kan utvecklas på den nivå och med den intensitet som passar.

Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

Artikel 3. Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

Tidigare pristagare

Rädda Barnen-priset har delats ut sedan år 2009 med följande pristagare:

 • År 2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb
 • År 2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
 • År 2017: Ålands Sjöfartsmuseum
 • År 2016: Terese Flöjt
 • År 2015: Harriet Stradvik
 • År 2014: Tiina Holmberg
 • År 2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
 • År 2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
 • År 2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
 • År 2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
 • År 2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken