Rädda Barnen-priset uppmärksammar goda exempel

Syftet med priset

 • Uppmärksamma samhällets olika instanser och beslutsfattare, men även privatpersoner, så att vi tillsammans med allmänheten följer med och bevakar hur olika individer/myndigheter kommer ihåg att vi är ålagda att följa Barnkonventionen.
 • Öka fokus på barnens rättigheter i det åländska samhälle.
 • Att olika delar av samhället ska känna att de granskas i beslutsfattande processer.
 • Att vi alla ska ta in barnen i processen och låta barn vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom att tänka oss in i hur barnen kan påverkas av de beslut och förändringar vi gör uppnår vi många fördelar. 

Kriterier

Vi utgår från de artiklar som finns i barnkonventionen då vi fastställer vem som ska få ta emot priset. Exempel på områden som vi studerar utgående från barnkonventionen:

 • Lagstiftning.
 • Samhällsplanering (t.ex. vägar, skolor, parker, offentliga byggnader).
 • Trafikplanering (t.ex. busstidtabellers höjdplacering, fordon som används kollektivt).
 • Fritid, kultur och aktiviteter som riktar sig till både vuxna och barn

Nominering

Priset delas ut årligen i samband med Barnkonventionens dag den 20 november. Rädda Barnen söker kandidater hela året och tar gärna emot tips från allmänheten. Beslut om vinnare tas av Rädda Barnen på Ålands styrelse i november varje år.

Tips kan skickas in till Rädda Barnen Norragatan 13, [email protected] eller tel. +358 (0)18 14394

Foto: Felicia Lindbäck

2021 års pristagare - Ålands Handikappförbund

Rädda Barnen-priset år 2021 tilldelas Ålands handikappförbund för insatser i Barnkonventionens anda.

För att säkerställa alla barns rätt till delaktighet krävs olika insatser, särskilda metoder eller helt enkelt information på ett för barnet tillgängligt sätt. För barn med funktionsnedsättning kan det betyda en anpassning i relation till funktionsnedsättning och ålder för att kunna använ-da rätten att uttrycka sina åsikter. I sitt rättighetsarbete har Ålands handikappförbund tagit ini-tiativ till att barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. I nomineringen nämns särskilt förbundets arbete med att synliggöra och informera om funktionsnedsättningar för både barn och vuxna genom boken Pussel och förbundets nyinrättade ungdomsråd där unga ges utrymme att göra sin röst hörd.

Barnkonventionen,

Artikel 2:
Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäk-ra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 12:
Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska till-mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 23:
Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett full-värdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Funktionrättskonvention, artikel 7:
Konventionsstater-na ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpas-sat till funktionsnedsättning och ålder.

Tidigare pristagare

Rädda Barnen-priset har delats ut sedan år 2009 med följande pristagare:

 • År 2020: Sven Larsson
 • År 2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb
 • År 2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
 • År 2017: Ålands Sjöfartsmuseum
 • År 2016: Terese Flöjt
 • År 2015: Harriet Stradvik
 • År 2014: Tiina Holmberg
 • År 2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
 • År 2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
 • År 2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
 • År 2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
 • År 2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken