Rädda Barnen-priset uppmärksammar goda exempel

Syftet med priset

 • Uppmärksamma samhällets olika instanser och beslutsfattare, men även privatpersoner, så att vi tillsammans med allmänheten följer med och bevakar hur olika individer/myndigheter kommer ihåg att vi är ålagda att följa Barnkonventionen.
 • Öka fokus på barnens rättigheter i det åländska samhälle.
 • Att olika delar av samhället ska känna att de granskas i beslutsfattande processer.
 • Att vi alla ska ta in barnen i processen och låta barn vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom att tänka oss in i hur barnen kan påverkas av de beslut och förändringar vi gör uppnår vi många fördelar. 

Kriterier

Vi utgår från de artiklar som finns i barnkonventionen då vi fastställer vem som ska få ta emot priset. Exempel på områden som vi studerar utgående från barnkonventionen:

 • Lagstiftning.
 • Samhällsplanering (t.ex. vägar, skolor, parker, offentliga byggnader).
 • Trafikplanering (t.ex. busstidtabellers höjdplacering, fordon som används kollektivt).
 • Fritid, kultur och aktiviteter som riktar sig till både vuxna och barn

Nominering

Priset delas ut årligen i samband med Barnkonventionens dag den 20 november. Rädda Barnen söker kandidater hela året och tar gärna emot tips från allmänheten. Beslut om vinnare tas av Rädda Barnen på Ålands styrelse i november varje år.

Tips kan skickas in till Rädda Barnen Norragatan 13, [email protected] eller tel. +358 (0)18 14394

Foto: Felicia Lindbäck

2020 års pristagare - Sven Larsson

Rädda Barnen-priset år 2020 tilldelas Sven Larsson för insatser i Barnkonventionens anda.

Skolskjutsen är vardag för många barn på Åland och uppdraget som yrkeschaufför är således särskilt viktigt. I sin roll som busschaufför har Sven Larsson genomgående ett barnperspektiv och sätter barnets bästa i främsta rummet. Svens arbete präglats av att han värnar om varje barn som individ, ser och bekräftar. Redan första skoldagen har han läst in sig på vilket barn som ska stiga på var och hälsar dem vid namn och med glädje när de första gången stiger ombord på bussen, vilket skapar trygghet.

I nomineringen nämns särskilt den matutkörning till skolelever som Sven och Röde Orm genomförde coronavåren 2020 då skolorna övergick till distansundervisning. Sven ordnade logistik, kylväskor och tillstånd så att barnen i Järsö-Nåtö fick mat levererad till sina respektive busshållplatser på ett säkert sätt. För sitt bemötande och sin handlingskraft premieras Sven med Rädda Barnen-priset 2020

Artikel 3. Barnets bästa.
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- åtgärder och administrativa åtgärder.

Artikel 27 Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Tidigare pristagare

Rädda Barnen-priset har delats ut sedan år 2009 med följande pristagare:

 • År 2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb
 • År 2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
 • År 2017: Ålands Sjöfartsmuseum
 • År 2016: Terese Flöjt
 • År 2015: Harriet Stradvik
 • År 2014: Tiina Holmberg
 • År 2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
 • År 2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
 • År 2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
 • År 2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
 • År 2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken