Hem > Vad vi gör > Rädda Barnen-priset > Tidigare pristagare

TIDIGARE PRISTAGARE

2021 års pristagare – Ålands Handikappförbund

Rädda Barnen-priset år 2021 tilldelas Ålands handikappförbund för insatser i Barnkonventionens anda.

För att säkerställa alla barns rätt till delaktighet krävs olika insatser, särskilda metoder eller helt enkelt information på ett för barnet tillgängligt sätt. För barn med funktionsnedsättning kan det betyda en anpassning i relation till funktionsnedsättning och ålder för att kunna använ-da rätten att uttrycka sina åsikter. I sitt rättighetsarbete har Ålands handikappförbund tagit ini-tiativ till att barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. I nomineringen nämns särskilt förbundets arbete med att synliggöra och informera om funktionsnedsättningar för både barn och vuxna genom boken Pussel och förbundets nyinrättade ungdomsråd där unga ges utrymme att göra sin röst hörd.

Barnkonventionen,

Artikel 2:
Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäk-ra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 12:
Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska till-mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 23:
Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett full-värdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Funktionrättskonvention, artikel 7:
Konventionsstater-na ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpas-sat till funktionsnedsättning och ålder.

Rädda Barnen priset 2020

Rädda Barnen-priset år 2020 tilldelas Sven Larsson för insatser i Barnkonventionens anda.

Skolskjutsen är vardag för många barn på Åland och uppdraget som yrkeschaufför är således särskilt viktigt. I sin roll som busschaufför har Sven Larsson genomgående ett barnperspektiv och sätter barnets bästa i främsta rummet. Svens arbete präglats av att han värnar om varje barn som individ, ser och bekräftar. Redan första skoldagen har han läst in sig på vilket barn som ska stiga på var och hälsar dem vid namn och med glädje när de första gången stiger ombord på bussen, vilket skapar trygghet.

I nomineringen nämns särskilt den matutkörning till skolelever som Sven och Röde Orm genomförde coronavåren 2020 då skolorna övergick till distansundervisning. Sven ordnade logistik, kylväskor och tillstånd så att barnen i Järsö-Nåtö fick mat levererad till sina respektive busshållplatser på ett säkert sätt. För sitt bemötande och sin handlingskraft premieras Sven med Rädda Barnen-priset 2020

Artikel 3. Barnets bästa.
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- åtgärder och administrativa åtgärder.

Artikel 27 Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Rädda Barnen priset 2019

Rädda Barnen-priset år 2020 tilldelas Ålands radio och Ålands judoklubb.

Ålands Radio 

Rädda Barnen-priset år 2019 tilldelas Ålands radio för att aktivt och målmedvetet tagit med barn i medieproduktionen.

Motivering:
I public serviceuppdraget är barn och unga en viktig målgrupp och ÅRTV har under bevakningen av kommunal- och lagtingsvalet 2019 skapat samhällsinformation för barn och med barn. I nomineringen nämns särskilt Barnen möter partiledarna där ÅRTV berett utrymme för barn att ställa frågor till partiernas ordföranden och givits utrymme att vara aktiva medieproducenter. Barn har i ett tidigt skede involverats och formulerat frågor och på så vis satt agendan för programmet. Barnen har sedan förberetts och stöttats inför och under inspelningen.

Artikel 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

Ålands Judoklubb

Rädda Barnen-priset år 2019 tilldelas Ålands judoklubb för sitt inkluderande arbete utgående från klubbens uttalade ambition att ”alla ska känna sig välkomna i ÅJK oberoende av bakgrund och förutsättningar”.

Motivering:
ÅJK arbetar medvetet och aktivt för att just alla, oberoende ålder, funktionsvariation, ekonomiska förutsättningar ska hitta en plats i dojon. I nomineringen lyfts särskilt att klubben möjliggör träning för nybörjare i alla åldrar, vilket gör att även äldre barn och tonåringar kan vara nybörjare och hitta en träningsform där de kan utvecklas på den nivå och med den intensitet som passar.

Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Artikel 3. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Rädda Barnen-priset 2018

Rädda Barnen-priset 2018 tilldelades Hanna SalménIF Finströmskamraterna och Åland United

Motivering:
Rädda Barnen-priset år 2018 tilldelas initiativtagare Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United för att de i flera år gratis har arrangerat fotbollsskola för tjejer. De har på ett medvetet sätt gått in för att fånga upp alla de tjejer som vill pröva på att spela fotboll oberoende av tidigare erfarenheter av sporten eller ekonomiska förutsättningar i familjen.

Genom Annica Sjölund Summer Camp kan vi också se en positiv diskriminering då pristagarna vill lyfta tjejer. Satsningar som denna banar väg för att göra idrotten mer jämställd och jämlik.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31

Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

Rädda Barnen-priset 2017

Rädda Barnen-priset 2017 tilldelades Ålands Sjöfartsmuseum.

Motivering:
Barns rätt till kultur handlar om barns rätt att delta i samhället. Att få tillgång till kultur och information. Att få tillgång till olika uttrycksmedel. Att bli lyssnad på och synliggjord.

Ålands sjöfartsmuseum har på ett aktivt och medvetet sätt skapat ett museum för alla barn. Det kan ses i så väl installation av en hiss i lekrummet Ruby och Havet, som i museets vilja att aktivt bjuda in dagis och genom att säkerställa att barn som lever i ekonomisk utsatthet ges möjlighet till ett besök. Museet har ett barnperspektiv i sitt upplägg som bjuder in barn till interaktivitet och uppmuntras att leka, röra och lära. Med ett barnperspektiv i den fasta utställningen leder skeppsråttan Ruby oss runt i museet på ”rätt nivå”.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Rädda Barnen-priset 2016

Rädda Barnen-priset 2016 tilldelas Terese Flöjt.

Motivering:
Terese har i sin roll som verksamhetsutvecklare för informations- och näringslivskontakter i Mariehamns stad aktivt arbetat för att säkerställa barns delaktighet och möjlighet till inflytande i så väl arbetet med att ta fram ett underlag för en ny delgeneralplan för Mariehamns centrum som vid remissvar gällande 16 års rösträttsålder i kommunalval.

Terese har med en nyfikenhet och ett engagemang tagit initiativ till nya arbetssätt inom förvaltningen, utarbetat och genomfört nya modeller för att i ett tidigt stadium involvera barn i beslutsfattandet. Terese har berett väg för att skapa en kontinuitet som tillförsäkrar även de yngsta medborgarna en given del i stadens medborgardialog.

Genom att få priset hoppas vi att Terese ska fortsätta inspirera både den egna förvaltningen och övriga Åland att aktivt involvera barn i beslutsprocesser.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Rädda Barnen-priset 2015

Rädda Barnen-priset 2015 tilldelades Harriet Strandvik.

Motivering:
Harriet har både på lokal och nordisk nivå aktivt arbetat för och med barn, mat och hälsa. Hon ser barnet som en kompetent (smak)aktör som både kan och vill. I sitt arbete har hon visat på behovet av att arbeta tillsammans med barnen och skapa förutsättningar till aktiv delaktighet. Genom att få priset hoppas vi att Harriet kan inspirera fler vuxna att se hur barn som tas på allvar och ges möjlighet till handling kan växa och utveckla sitt aktiva medborgarskap.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13
Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.

Rädda Barnen-priset 2014

Rädda Barnen-priset 2014 tilldelades Tiina Holmberg, arkitekt.

Motivering:
Tiina har på ett aktivt och lekfullt sätt involverat barnen i skapandet av gården på deras dagis Ängsbacken. Hon har lekt och diskuterat med dem och de har fått rita för att visa hur de helst vill se att dagisgården ser ut. Barnens synpunkter har tydligt beaktats i förverkligandet av gården. Genom att få priset hoppas vi att Tiina inspirerar andra i sin bransch att följa hennes exempel då det handlar om att skapa en miljö där barn ska vistas!

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13
Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.

Rädda Barnen-priset 2013

Rädda Barnen-priset 2013 tilldelades Mia Hanström.

Motivering:
2013 års pris för insatser i Barnkonventionens anda har tilldelats Mia Hanström, grundare av skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK. Genom SKUNK har ungdomarna i den åländska skärgården fått en levande plattform för engagemang och delaktighet.

Ett hedersomnämnande tilldelas projektledare Lovisa Arlid. Lovisa mottar hedersomnämnande för väl genomfört uppdrag inom projektet Young Voices.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13
Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.

Rädda Barnen-priset 2012

Rädda Barnen-priset 2012 tilldelades Lemlands kommuns fritidsledare Jenna Gestranius och fritidsnämndens ordförande Stefan Nordas.

Motivering:
För att de genom projektet ”Pengar i Påse” och ”Aktivitetsgruppen” har fritidsnämnden i Lemlands kommun skapat goda förutsättningar för ungas delaktighet i den egna kommunens utbud av fritidsaktiviteter.

FN:s konvention om barnets rättigheter; artikel 12, 13 och 31
Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Rädda Barnen-priset 2011

Rädda Barnen-priset 2011 utdelades till tidigare utbildningsministern Britt Lundberg och den tidigare byråchefen vid landskapets utbildningsavdelning, Stina Colerus.

Motivering:
För att de bjudit in samtliga elevråd på Åland och hört deras synpunkt på det nya bedömningsförslaget. Eleverna talade för sifferbedömning och så blev det också.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12
Barnet har rätt att fritt uttrycka egna åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikt skall beaktas med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad.