Hem > Vad vi gör > Barnkonventionen > Barnkonventionen – kort version

BARNKONVENTIONEN - KORT VERSION

Nedan presenteras artiklarna i en förkortad version.

Artikel 1

Som barn räknas varje människa under 18 år.

Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 4

Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

Artikel 5

Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

Artikel 6

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 7

Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.

Artikel 8

Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.

Artikel 9

Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

Artikel 10

Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

Artikel 11

Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Artikel 12

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 14

Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

Artikel 15

Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.

Artikel 16

Barn har rätt till ett privatliv.

Artikel 17

Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

Artikel 18

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

Artikel 19

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Artikel 20

Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

Artikel 21

Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 22

Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Artikel 23

Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Artikel 24

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Artikel 25

Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

Artikel 26

Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

Artikel 27

Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Artikel 28

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Artikel 29

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Artikel 30

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Artikel 31

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32

Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

Artikel 33

Barn ska skyddas från narkotika.

Artikel 34

Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Artikel 35

Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.

Artikel 36

Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.

Artikel 37

Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Artikel 38

Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

Artikel 39

Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 40

Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och respekt fullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.

Artikel 41

Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna.

Artikel 42

Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.

Artikel 43–45

Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar konventionsstaternas rapporter. FN-organ och frivilligorganisationer kan också delta med information till FN.

Artikel 46–54

Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar gälla. En reservation som strider mot denna konventions ändamål och syfte skall inte tillåtas.

Källa: Unicef.se