Hem > Vad vi gör > Barnkonventionen > Barnkonsekvensanalys

BARNKONSEKVENSANALYS

Barnkonsekvensanalys – ett enkelt verktyg som hjälper dig beakta barnens bästa

Barnkonventionen ger barn rätt att uttala sig i frågor som berör dem och kräver att barns röster ska tas hänsyn till. En barnkonsekvensanalys är ett verktyg som beslutsfattare kan använda när de ska applicera ett barnperspektiv vid beslutsfattandet i ärenden som påverkar barn.

För att stärka tillämpningen av Barnkonventionen i kommunerna erbjuder Rädda Barnen på Åland kurser och handledning i Barnkonventionen och i hur metoden barnkonsekvensanalys genomförs.

Vi förespråkar att tjänstemän utför barnkonsekvensanalyser i kommunalt beslutsfattande för att öka barns delaktighet och stärka de demokratiska processerna kopplade till beslutsfattandet i kommunen. Metoden kan användas på alla samhällsnivåer och i alla sektorer i det dagliga arbetet.

Vad är en barnkonsekvensanalys?

Alla beslut kan föra med sig konsekvenser som vi kanske inte riktigt har tänkt på. Genom att göra ett ordentligt förarbete kan man undvika misstag och på så sätt spara både tid, pengar och undvika att det uppstår problem.

Barnkonsekvensanalys är en tankemodell och metod som används för att definiera barns bästa och för att trygga att deras rättigheter beaktas i beslutsfattandet. Innan ett beslut fattas är det bra att fundera igenom och analysera vilka konsekvenser beslutet kan medföra. Barnkonsekvensanalys som arbetsmetod berör ämnen som barn och ungas hälsa, levnadsvillkor, tillgång till service, utvecklandet av relationer, att hantera livet, delaktighet och jämlikhet.

Varför är det viktigt att göra en barnkonsekvensanalys?

Genom att göra en barnkonsekvensanalys kan bättre beslutsunderlag utarbetas och problem hos barn och ungdomar förebyggas. FN:s barnrättskommitté har uppmanat beslutsfattare att fortlöpande genomföra konsekvensanalyser för att säkerställa att barns rättigheter respekteras.

En barnkonsekvensanalys genomförs i ärenden som påverkar barn och ungas vardag direkt eller indirekt. Analysen ska innefatta en bedömning av om och hur ärendet lever upp till den juridiska principen om att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Dessutom ska analysen hjälpa till att förebygga eventuella negativa konsekvenser som, i ärendet, kan medföras för barn och unga.

Rädda Barnen hjälper med genomförandet av barnkonsekvensanalys

Barnombudsmannen i Sverige har utarbetat en modell för vad en analys bör innehålla. Med utgångspunkt i den modellen har en förenklad analysmodell framtagits i form av en barnchecklista och stödmaterial som kan användas direkt i det dagliga arbetet.

Rädda Barnen kan hjälpa till exempel med planering av processen,  att kartlägga hur beslut lever upp till Barnkonventionen och hur barn och unga ska göras delaktiga i processen. Ta kontakt med Rädda Barnen så förklarar vi om varför, när och hur man kan göra en barnkonsekvensanalys.

Hur går en barnkonsekvensanalys till?

Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som gör dem. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att förverkliga barns rättigheter och ta in deras åsikter i beslutsfattande.

Barnkonsekvensanalys i praktiken - lekplatsen

Hur kan man ta in de yngsta barnens åsikter i planeringsarbetet? Arkitekten Tiina Holmberg har ritat flera lekplatser till daghem och skolgårdar. Hör henne berätta om hur hon involverat barnen i arbetet.

Barnkonsekvensanalys i praktiken – barnens skolväg

När Mariehamns stad skulle bygga om övergångsstället vid Övernäs skola samarbetade staden med skolans elever. Hör infrastrukturdirektör Kai Söderlund berätta om arbetet.