Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn i familjehem

BARN I FAMILJEHEM

Barnet behöver och har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Om det är svårt för föräldrarna att trygga barnets vardag och utveckling är barnskyddets uppgift att stöda föräldrarna och barnet. När det stödet inte är tillräckligt för att uppnå en förändring som säkrar barnets bästa har barnet rätt till stöd och trygghet utanför det egna hemmet.

Familjevård innebär ordnande av vård, fostran eller annan omvårdnad dygnet runt utanför barnets eget hem. Det ger barnen en ny möjlighet att uppleva ett stabilt familjeliv, skapa nära mänskliga relationer och lära sig det grundläggande i livet.

Familjevården ges av ”vanliga” vuxna (familjevårdare) i ett ”vanligt” privat hem (familjehem). Familjevårdare kallades förr ofta för fosterförälder och familjen för fosterhem.

Familjevården kan vara tillsvidare eller gälla för viss tid vid exempelvis placering inom öppenvården eller vid en krissituation. Ett omhändertagande gäller tillsvidare och det innebär att familjevården för ett omhändertaget barn också är tillsvidare. Även eftervård som lagstadgas om i barnskyddslagen kan genomföras i form av familjevård. Detta innebär att unga personer upp till 25 år kan vara placerade i familjevård.

När barnskyddet bedömer behovet av barnskydd och vid genomförandet av det ska barnets bästa alltid komma i första hand och barnet själv har rätt att vara delaktigt utifrån sin ålder och mognad.

Familjevård är en del av barnskyddet och sköts av den myndighet som ansvarar för barnskyddet. På Åland är det Kommunernas socialtjänst (KST) ansvar fr o m 1.1.2021.

 

Rädda Barnens arbete utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och alla barns lika rätt till trygghet, utveckling och delaktighet.  Barn som är placerade utom hemmet har samma rättigheter som andra barn.

 

I januari år 2015 inledde föreningen ett samarbete med stiftelsen Bensow. Rädda Barnen har sedan dess arbetat med att främja familjehemsverksamhet med fokus på svenskspråkiga barn. Inledningsvis hade vi fokus på barn i familjehem på Åland, men genom goda samarbeten når vi nu familjehem i hela Svenskfinland.

Tack vare stödet från stiftelsen Bensow kan vi bidra till att barn i familjehem och de viktiga vuxna runt dem erbjuds kamratstöd, kunskap och delaktighet på sitt modersmål.

 

I Finland utförs kontinuerligt omfattande arbete kring utveckling av familjevård som det enspråkiga Åland normalt sett har begränsade resurser och möjlighet att ta del av. Det samma gäller i viss mån övriga Svenskfinland. Rädda Barnen vill verka för ökad tillgång till information, utbildning samt nätverk på svenska och därigenom bidra till att de svenskspråkiga barnens rättigheter tillgodoses i högre grad.

Barnets ställning och rättigheter inom familjevården

Barnskyddet och familjevården strävar alltid efter det som är barnets bästa.

Det är det barnskyddets ansvar att besluta om det som är bäst för barnet på lång sikt. För att det ska vara möjligt för de ansvariga vuxna att veta vad som är barnets bästa behöver barnet själv vara delaktigt, få information och komma till tals.

När ett barn behöver flytta från sina föräldrar för att bo i ett nytt hem söker barnskyddet den mest lämpliga familjen för barnet. Det handlar om en stor omställning som kan komma att gälla en lång tid, eventuellt tills barnet är vuxet.

Därför har barnet rätt att lära känna sin nya familj under trygga och lugna omständigheter. Om det är fråga om en situation då barnets bästa inte längre kan garanteras om en åtgärd inte vidtas snabbt, kan detta inte alltid följas.

När barnet flyttat till familjehemmet har det rätt att träffa sina närstående, såsom föräldrar och syskon, om det inte görs bedömning att detta kan vara olämpligt eller osäkert för barnet.

Socialarbetaren ska träffa barnet regelbundet efter placering i familjehem. Träffarna ska vara sådana att barnet kan tala och fråga fritt. Därför är det viktigt att socialarbetaren och barnet också träffas ensamma. Träffarna behöver nödvändigtvis inte bara vara hemma eller på socialkansliet, utan de kan också ske på annat ställe där barnet känner sig bekvämt.

Socialarbetaren ansvarar för att en klientplan upprättas vid placeringen och sedan uppdateras regelbundet, minst en gång per år. Det arbetet ska göras så att barnet har möjlighet att vara delaktigt utifrån sin ålder och utveckling.

Barnen som redan bor i familjen, ”de biologiska barnen”, har också rätt till delaktighet i beslutet att ta emot ett barn och sen stöd i sin roll som syskon när familjen blivit ett familjehem. De är en viktig del av familjehemmet.