Hem > Vad vi gör > Barnkonventionen > Alternativrapport till FNs barnrättskommitté

Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté

Finland, som alla länder granskas regelbundet av FN:s barnrättskommitté för att se hur landet lever upp till Barnkonventionen. Vart femte år ska staterna lämna in en rapport om de framsteg som har gjorts. Andra aktörer som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan lämna in egna rapporter för att komplettera statens rapport. 

I juni 2019 lämnade Finlands regering sin kombinerade femte och sjätte rapport till barnrättskommittén och det är den första rapporten där Åland nämns. Civilsamhällets organisationer I Finland skickar in sin alternativa rapport till kommittén och processen samordnas av Centralförbundet för barnskydd.  

Tillsammans kan vi ge FNs barnrättskommitté vår bild av hur det ser ut för barn på Åland!

Åländska civilsamhället har inte varit med i denna process tidigare men nu vill vi samla erfarenheter om barns rättigheter på Åland i en första åländsk alternativ rapport. Detta har även gjorts av andra självstyrande områden (exempelvis Färöarnas civilsamhälle år 2016). Därför tar Rädda Barnen nu detta initiativ och tar på oss att samordna alternativ rapportering på Åland. Vi bjuder in alla intresserade aktörer för att delta i processen och dela sina tankar genom att svara på en enkät eller genom att delta i arbete med olika temagrupper!

Det handlar om att med gemensamma krafter samla våra erfarenheter för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Därför är det viktigt att vi bildar en bred grupp med erfarenheter från olika organisationer, så som föreningar, kommuner, myndigheter och rättighetsbärarna själva, det vill säga barnen.

Du kan delta i en eller flera temagrupper där vi tillsammans diskuterar åländska barns situation från civilsamhällets perspektiv

På ett kreativt och konstruktivt sätt ska vi bilda en uppfattning och rapportera om hur läget på Åland ser ut just nu för barn. Var brister det åländska samhället i genomförandet av barnkonventionen? Vad måste vi satsa på just nu för att alla barn på Åland ska få sina rättigheter tillgodosedda? 

Rädda Barnen håller ett möte kring varje tema i alternativrapporten där alla intresserade är varmt välkomna att delta. På temamötena kommer vi att träffas digitalt för max 2 timmar och:
 • presentera informationen som Rädda Barnen har hittills samlat om temat via vår enkät, informationen som kommer från FN:s barnrättskommitté (t.ex. tidigare rekommendationer till Finland) och informationen som Åland har skickat in till utrikesministeriet gällande temat
 • diskutera om vilken information som saknas, vad borde lyftas fram och speciellt arbeta fram rekommendationer om vad som borde göras på Åland så att barnkonventionen efterlevs och alla barns situation blir bättre.
 • Du behöver inte förbereda något inför mötet, bara kom med, lyssna och diskutera dessa viktiga teman!

Olika teman och mötestiderna:

1. Genomförandet av barnkonventionen

 • På temamötet kommer vi att prata om lagstiftning, samordning, resursfördelning, insamling av uppgifter, oberoende övervakning av barns rättigheter, informationsspridning om barns rättigheter och barns rättigheter och företagssektorn
 • Temamöte: Torsdag den 5 November kl 9-11

2. Grundläggande principer i barnkonventionen

 • På temamötet kommer vi att prata om icke-diskriminering, respekt för barnets åsikter, barnets bästa och rätt till liv och utveckling
 • Temamöte: Tisdag den 27 oktober kl 18-20

3. Civila rättigheter och friheter 

 • På temamötet kommer vi att prata om barns rätt att få information, yttrande- och religionsfrihet, rätten till privatliv och rätt till identitet och medborgarskap
 • Temamöte: Onsdag den 11 november kl 10:30-12:30

4. Våld mot barn

 • På temamötet kommer vi att prata om sexuell exploatering och utnyttjande, barnmisshandel och vanvård, skadliga sedvänjor, kroppslig aga,
 • helplines / journummer
 • Temamöte: Fredag den 13 november kl 8:30-10:30

5. Familjemiljö och ersättande vård

 • På temamötet kommer vi att prata om familjemijö och hjälp till föräldrar vid missbruk i familjen, vårdnadstvister, placerade barn, adoption och barn med förälder i fängelse
 • Temamöte: Måndag den 9 november kl 16-18

6. Funktionsnedsättning, grundläggande hälsa och välfärd

 • På temamötet kommer vi att prata om hälsa och hälsotjänster, barns psykiska hälsa, ungdomshälsa, barn med funktionsnedsättning och levnadsstandard.
 • Temamöte: Onsdag den 4 november kl 9-11

7. Utbildning, fritid och kultur 

 • På temamötet kommer vi att prata om barnomsorg, utbildning, yrkesutbildning, handledning, mobbning och välmående i skolan, vila, lek, fritid, rekreation och kulturella och konstnärliga aktiviteter
 • Temamöte: Måndag den 2 november kl 16-18
Anmäl dig till det mötet eller de möten som passar dig (senast dagen före) så skickar vi ZOOM-länken till alla deltagare.
 • Vi skickar bekräftelse och länken till temamötet via e-post.
  Du kan välja ett eller flera alternativ
 • Om du frågor eller önskemål gällande temamötet kan du skriva de ovan.

När skall rapporten lämnas in?

Alternativa rapporter från Finland måste lämnas in till barnrättskommittén i mars 2021. Efter det granskar barnrättskommittén alla rapporterna och diskuterar sedan med representanter från statens regering och civilsamhällets organisationer och på grundval av dessa drar slutsatserna och ger rekommendationer om hur staten kan förbättra sitt arbete för att leva upp till barnkonventionen.

Varför ska civilsamhället lämna in en egen rapport till barnrättskommittén? 

 • Syftet är att samla information om hur barnkonventionen genomförs i praktiken på Åland 
 • Det är en möjlighet att informera FN:s barnrättskommitté om barns situation och påverka de slutsatserna och rekommendationerna som Finland och Åland får från FNett verktyg för att utveckla barnpolitiken 
 • Ge information om områden där statens rapport är ofullständig, om frågor som inte är täckta eller som enligt civilsamhällets åsikt är felaktiga eller vilseledande. Finska statens rapport är inte omfattande när det gäller situationen Åland och därför är det extra viktigt att ge kommittén mer information om situationen på Åland. 
 • Syftet med alternativa rapporter är att ge FN en omfattande och objektiv bild av barns situation från civilsamhällets perspektiv. Staternas rapporter fokuserar ofta  lagstiftning och ger inte alltid tillräcklig analys av praktiska utmaningar och åtgärder som vidtagits för genomförandet.