Hem > Vad vi gör > Barnkonventionen > Alternativrapport till FNs barnrättskommitté

Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté

Finland, som alla länder granskas regelbundet av FN:s barnrättskommitté för att se hur landet lever upp till Barnkonventionen. Vart femte år ska staterna lämna in en rapport om de framsteg som har gjorts. Andra aktörer som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan lämna in egna rapporter för att komplettera statens rapport. 

I juni 2019 lämnade Finlands regering sin kombinerade femte och sjätte rapport till barnrättskommittén och det är den första rapporten där Åland nämns. Civilsamhällets organisationer I Finland skickar in sin alternativa rapport till kommittén och processen samordnas av Centralförbundet för barnskydd.  

Tillsammans kan vi ge FNs barnrättskommitté vår bild av hur det ser ut för barn på Åland!

Åländska civilsamhället har inte varit med i denna process tidigare men nu vill vi samla erfarenheter om barns rättigheter på Åland i en första åländsk alternativ rapport. Detta har även gjorts av andra självstyrande områden (exempelvis Färöarnas civilsamhälle år 2016). Därför tar Rädda Barnen nu detta initiativ och tar på oss att samordna alternativ rapportering på Åland. Vi bjuder in alla intresserade aktörer för att delta i processen och dela sina tankar genom att svara på en enkät eller genom att delta i arbete med olika temagrupper!

Det handlar om att med gemensamma krafter samla våra erfarenheter för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Därför är det viktigt att vi bildar en bred grupp med erfarenheter från olika organisationer, så som föreningar, kommuner, myndigheter och rättighetsbärarna själva, det vill säga barnen.

Processen närmar sig slutet nu och vi vill bjuda in alla representanter från civilsamhället att delta i ett digitalt möte på onsdag den 10 februari kl 16-18 där vi tillsammans diskuterar förslaget till den slutliga versionen samt planerar presentationen av rapporten till det åländska samhället. Anmäl dig nedan eller via e-post ([email protected]):

Anmälan till ett digitalt möte om alternativrapport slutversion

  • Vi skickar bekräftelse och länken till webinariet via e-post.
  • Om du frågor eller önskemål gällande webinariet kan du skriva de ovan.

När skall rapporten lämnas in?

Alternativa rapporter från Finland måste lämnas in till barnrättskommittén i mars 2021. Efter det granskar barnrättskommittén alla rapporterna och diskuterar sedan med representanter från statens regering och civilsamhällets organisationer och på grundval av dessa drar slutsatserna och ger rekommendationer om hur staten kan förbättra sitt arbete för att leva upp till barnkonventionen.

Varför ska civilsamhället lämna in en egen rapport till barnrättskommittén? 

  • Syftet är att samla information om hur barnkonventionen genomförs i praktiken på Åland 
  • Det är en möjlighet att informera FN:s barnrättskommitté om barns situation och påverka de slutsatserna och rekommendationerna som Finland och Åland får från FNett verktyg för att utveckla barnpolitiken 
  • Ge information om områden där statens rapport är ofullständig, om frågor som inte är täckta eller som enligt civilsamhällets åsikt är felaktiga eller vilseledande. Finska statens rapport är inte omfattande när det gäller situationen Åland och därför är det extra viktigt att ge kommittén mer information om situationen på Åland. 
  • Syftet med alternativa rapporter är att ge FN en omfattande och objektiv bild av barns situation från civilsamhällets perspektiv. Staternas rapporter fokuserar ofta  lagstiftning och ger inte alltid tillräcklig analys av praktiska utmaningar och åtgärder som vidtagits för genomförandet.