Hem > Vad vi gör > Barnkonventionen > Alternativrapport om barns rättigheter på Åland till FN:s barnrättskommitté

Alternativrapport om barns rättigheter på Åland till FN:s barnrättskommitté

Civilsamhällets arbetsrapport om Barns rättigheter på Åland

Finland, som alla länder granskas regelbundet av FN:s barnrättskommitté för att se hur landet lever upp till barnkonventionen. Vart femte år ska staterna lämna in en rapport om de framsteg som har gjorts. Andra aktörer som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan lämna in egna rapporter för att komplettera statens rapport. 

I juni 2019 lämnade Finlands regering sin kombinerade femte och sjätte rapport till barnrättskommittén. I den rapporten nämns Åland för första gången i denna typ av rapporteringsförfarande.  Civilsamhällets organisationer i Finland har skickat in sin alternativa rapport till kommittén och processen samordnas av Centralförbundet för barnskydd.  

Tillsammans vill civilsamhället ge vår bild av hur det ser ut för barn på Åland!

Åländska civilsamhället har inte varit med i denna rapporteringsprocess tidigare och eftersom Åland nu nämns i de statens rapport inspirerades vi till att samla erfarenheter om barns rättigheter på Åland i en första åländsk alternativ rapport. Detta har även gjorts av andra självstyrande områden (exempelvis Färöarnas civilsamhälle år 2016). Därför tog Rädda Barnen initiativet våren 2020 till att samordna alternativ rapportering på Åland.

Genom workshops och samtal samlade vi under 2020-2021 information och perspektiv gällande barns rättigheter på Åland och sammanställt det i en arbetsrapport, en slagit situationsanalys från civilsamhället. Arbetsrapporten presenteras den 25 mars 2021 i samband med att det är 30 år sedan det åländska parlamentet gav sitt bifall till den finländska anslutningen till FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den allmänt kallas. Se presentationen och diskussioner med lagtinget här.

Läs hela civilsamhällets arbetsrapport här

Hur ser rapporteringsprocessen till FN:s barnrättskommitté ut?

OBS: Tiderna kan ändras om barnrättkommitténs mötesschema ändras.

Hösten 2021: Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland är en grund som i dialog med alla intresserade civilsamhälletsorganisationer och andra aktörer formaliseras till en officiell alternativrapport från Åland till FN:s barnrättskommitté. Rädda Barnens styrelse godkänner alternativrapportens innehåll.
Januari-Februari 2022: Alternativrapporten översättas till engelska.
Den 1 mars 2022: Alternativrapporten överlämnas till FNs barnrättskommitté.
Början av juni 2022: Barnrättskommitté bjuder in representanter från civilsamhällets organisationer och andra aktörer från Finland (och Åland) för ett privat möte.
September 2022: Kommittén har en offentlig utfrågning med representanter från Finlands (och Ålands) regering.
På grundval av dessa drar kommittén slutsatserna och ger rekommendationer om hur Finland och Åland kan förbättra sitt arbete för att leva upp till barnkonventionen.

Varför ska civilsamhället lämna in en egen rapport till barnrättskommittén? 

  • Syftet är att samla information om hur barnkonventionen genomförs i praktiken på Åland 
  • Det är en möjlighet att informera FN:s barnrättskommitté om barns situation och påverka de slutsatserna och rekommendationerna som Finland och Åland får från FNett verktyg för att utveckla barnpolitiken 
  • Ge information om områden där statens rapport är ofullständig, om frågor som inte är täckta eller som enligt civilsamhällets åsikt är felaktiga eller vilseledande. Finska statens rapport är inte omfattande när det gäller situationen Åland och därför är det extra viktigt att ge kommittén mer information om situationen på Åland. 
  • Syftet med alternativa rapporter är att ge FN en omfattande och objektiv bild av barns situation från civilsamhällets perspektiv. Staternas rapporter fokuserar ofta  lagstiftning och ger inte alltid tillräcklig analys av praktiska utmaningar och åtgärder som vidtagits för genomförandet.