Hem > Vad vi gör > Barnkonventionen > Barnkonsekvensanalys > Kurser, handledning & material

KURSER, HANDLEDNING & MATERIAL

Kurser och handledning

Rädda Barnen på Åland arbetar med att stärka barn, ungdomar och vuxnas kunskap om Barnkonventionen och barns rättigheter och vi erbjuder utbildning och kurser om temat. Vi sprider metoder för hur rättigheterna kan förverkligas och ger praktisk handledning vid beslutsprocesser som rör barn och unga.

  • Grundkurs i Barnkonventionen
  • Handledning i genomförandet av barnkonsekvensanalyser

Material för barnkonsekvensanalys

Sveriges barnombudsman (2018), Stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner – Prövning av barnets bästa.

Sveriges barnombudsman, Faktablad: Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga

Sirpa Taskinens modell (på engelska), Child Impact Assessment, 2006

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2012)- Human Rights Indicators- A Guide to Measurements and Implementation

En barnchecklista är en förenklad version av en barnkonsekvensanalys. Listan kan användas som ett diskussionsunderlag eller som ett stöd när du inleder beredningen av ett ärende som påverkar barn och ungdomar.

Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar – Materialet fungerar som stöd vid användningen av barnchecklistan.

Att höra barn – Materialet innehåller kortfattade metoder för hur du kan utreda barn och ungas perspektiv i ärendet du bereder.

Checklista för barns delaktighet

Exempel på analyser

Här finns några exempel samlade på genomförda barnkonsekvensanalyser. Analyser kan se mycket olika ut, både upplägg och genomförande beror på frågan eller ärendets natur. Dessutom kan analyser utföras på basen av överenskomna riktlinjer som antagits för en förvaltning eller verksamhet. Vissa analyser kan därför vara korta, andra mer omfattande.

Enköpings kommun: Bra skola! Bra miljö!

Simrishamn: Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola

Landstinget Dalarna: Barnkonsekvensanalys vid införande av primärvårdsinsats för barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Fler exempel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Barnombudsmän

Barnombudsmannens uppgift är att se till att barnens rättigheter tillgodoses.

Barnombudsmannen på Åland

Barnombudsmannen i Finland

Barnombudsmannen i Sverige