Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn i familjehem > Utbildning för familjehem

UTBILDNING FÖR FAMILJEHEM

Att bli familjehem och ta emot ett barn eller en ungdom är ett uppdrag som medför mycket glädje, men också stort ansvar och en del bekymmer. Den som vill bli familjevårdare har därför både en rättighet och en skyldighet enligt gällande lag att gå en förberedande utbildning inför uppdraget. Också om den blivande familjevårdaren är släkt eller närstående till barnet gäller utbildningslagen. Endast i några särskilda fall där det är till barnets bästa kan ett års undantag göras. Det vill säga att uppdraget inleds och familjevårdarna utbildar sig inom ett år.

Familjevårdare har också rätt till den fortbildning, handledning och stöd som behövs i uppdraget.

 

Förberedande utbildning för familjehem

Den förberedande utbildningen har fokus på familjevård, men den riktar sig också till dem som funderar på att bli adoptivförälder eller stödfamilj inom barnskyddet. Uppdragen ser olika ut, men barnens erfarenheter är liknande.

Utbildningen, som följer PRIDE metoden, ger ökad kunskap om det utsatta barnets behov och situation, men den är framför allt en process som ska leda till att deltagarna själva funderar kring sina motiv till att vilja bli familjehem.

Tillsammans med utbildarna ska deltagarna också utveckla och bedöma sin förmåga att, utifrån fem kompetenser, kunna ställa upp för och ta hand om ett barn genom adoption eller inom barnskyddet.

Utbildningen består av nio gruppträffar enligt temaområden, hemuppgifter samt ett antal träffar med de enskilda familjerna/deltagarna. Deltagarna får under ledning av en socialarbetare och en erfaren familjevårdare ta del av utmaningar inom familjehems- och adoptivföräldraskapet. Utbildningen uppmanar familjerna att möta olikheter och att se det placerade (respektive adopterade) barnets behov.

Utbildningen är omfattande och kräver en helhjärtad insats. I de fall där det finns två vuxna i den familj som funderar på att bli familjehem är det viktigt att båda genomföra kursen tillsammans. Den som går utbildningen förbinder sig inte till något uppdrag.

Utbildningen arrangeras på Åland av Rädda Barnen på uppdrag av Kommunernas socialtjänst.

Om PRIDE-metoden

PRIDE är utvecklat i USA och programmet tillämpas aktivt i såväl Finland som Sverige. I Finland har förberedande PRIDE utbildning funnits sedan år 1995.

Bokstavskombinationen PRIDE står för:

P = Parent / föräldrars
= Resources for / resurser för
I = Information / information
D = Developement and / utveckling och
E = Education / utbildning

Fem färdigheter

PRIDE programmet utgår från fem färdigheter:

  • att vårda och fostra barn
  • att möta barns utvecklingsbehov och hantera störningar i utvecklingen
  • att stödja relationer mellan barn och deras familj
  • att ge barn tillgång till trygga, utvecklande relationer avsedda att bestå livet ut
  • att arbeta som medlem i ett professionellt team

Vem kan delta?

Att bli familjevårdare kräver inget speciellt yrke eller inkomstnivå, men familjehemmet behöver ha:

  • Tid för barnet
  • Ekonomin och den egna livssituationen i balans
  • Förmåga att samarbeta (med myndigheter, biologiska föräldrar)

Ett familjehem omfattar vanligen båda föräldrarna, men även en ensamboende eller ensamförsörjare kan bli familjevårdare.

Av familjevårdare förutsätter lagen inte äktenskap. Familjen kan ha egna barn eller vara barnlös. Adoption däremot förutsätter enligt Finlands lag äktenskap (samboförhållande godkänns inte), men också ensamsökande får adoptera inom internationell adoption.

Som familjevårdare och adoptivföräldrar behövs olika slags familjer som klarar av att ge barn skydd och omvårdnad. De bör kunna förstå hur barn växer och utvecklas samt vilka effekter försummelse och illabehandling får. Mera information om hur man blir familjevårdare hittar du hos Kommunernas socialtjänst.