Allmänt

Öka barns och ungas delaktighet och inflytande

Lagförslaget gällande 16 års rösträttsålder gick inte igenom i Högsta domstolen, men vill påminna att möjligheten att arbeta med att stärka barn och ungas inflytande och delaktighet finns kvar. Vi dammar av Rädda Barnens remissvar som vi lämnade in i april 2016 där fokus låg på vikten av delaktighet och demokratiarbete:

Läs mer
Allmänt

Ett öppet brev för ett enat barnskydd

Vi önskar ett enat barnskydd på Åland!

Läs mer
Allmänt

Åländsk inspiration i nordisk handbok om barns rättigheter

I den inledande processen av arbetet med Mariehamns stads delgeneralplan beslutade staden att höra barn. Detta som en viktig del i den barnkonsekvensanalys som ska ingå i arbetet med delgeneralplanen. Arbetet med dialogen med barnen har nu dokumenterats och är det åländska bidraget i en nordisk handbok om barns rättigheter. Do Rights! – Nordic perspectives on child and youth participation. Bokens fokus ligger på barns rätt till delaktighet - artikel 12 i Barnkonventionen

Läs mer