Hem > Artiklar > Allmänt > Valprogram med barnrättsfrågor får brett stöd
Publicerat: 23 augusti 2023

Valprogram med barnrättsfrågor får brett stöd

Under sommaren har de åländska partierna som kandiderar till lagtinget fått ta ställning till de barnrättsfrågor som lyfts i Rädda Barnens valprogram.

Partierna fick svara på valprogramspunkter enligt partiets åsikt. De hade också haft möjlighet att ge korta kommentarer efter varje punkt samt en allmän kommentar gällande partiets barnrättspolitik.

Vi har nu sammanställt de inkomna svaren och vill på det här sättet dela information till våra medlemmar och andra barnsrättskämpar om olika partiers tankar och planer i frågor som rör barn på Åland. Det är med glädje som Rädda Barnen konstaterar att det finns ett brett stöd för de förslag på åtgärder och ställningstagande som formulerats i Rädda Barnens valprogram.

Rädda Barnen ser fram emot att följa arbetet med dessa frågor i den kommande mandatperioden. Vår roll som barnrättsorganisation är att konstruktivt bidra i förverkligandet, både påverkansmässigt och konkret. Rädda Barnen erbjuder exempelvis föreläsningar och kurser om barns rättigheter, metoder för hur rättigheterna kan förverkligas och praktisk handledning vid beslutsprocesser som rör barn och unga.

Du kan läsa Rädda Barnens valprogram här.

Sammanställning av partiernas svar

Ekonomisk utsatthet

Barn på Åland löper större risk för fattigdom jämfört med ålänningarna i allmänhet. Att leva med en förälder som känner stress över sin livssituation kan skapa en otrygg tillvaro för barnet. Andelen barnfamiljer som lever i risk för fattigdom på Åland har ökat sedan år 2001.

ATT GÖRA:

Minska risken för barnfattigdom

 • Ändra beräkningsgrunden för utkomststöd så att barnbidraget inte räknas som inkomst.
Liberalerna Ja Utkomststöd är ett tillfälligt stöd. Finns det barn i familjen ska det tas i beaktande. Barnen blir extra utsatta i familjer som har det knapert.    
Moderat Samling för Åland Ja Ja, under förutsättning att åtgärden verkligen stärker de ekonomiskt mest utsatta familjerna.
Obunden Samling Nej Utkomststödets syfte blir fel om man exkluderar vissa inkomster.
Ålands Framtid Ja Förebygga så att familjer inte hamnar i ekonomisk utsatthet så att man måste söka utkomststöd.
Ålands Socialdemokrater Ja En bra insats att barnbidraget är utanför beräkningsgrunden eftersom de ska öronmärkas för barnets del.
Åländsk Center Ja Centern har i sitt valprogram att utkomststödet behöver ses över.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Stärk föräldrars möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden (rehabilitering, utbildning, språk).
Liberalerna Ja Att ha arbete och sysselsättning för de vuxna i familjerna gör att både ekonomin och välbefinnandet stärks i hela familjen.
Moderat Samling för Åland Ja Arbetslinjen är en av kärnorna i vår politik. Det ska vara då lätt som möjligt att ta sig in på arbetsmarknaden, det vinner alla på. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Myndigheter behöver samarbeta mera kring personer som har en utsatt livssituation tex nätverksmöten
Ålands Socialdemokrater Ja Föräldrar ska ha bästa möjliga förutsättningar att arbeta för familjens försörjning. Språkkunskaper, goda kontakter och riktade utbildningar behövs.
Åländsk Center Ja Sektorsövergripande service behöver förbättras i syfte att öka sysselsättningen samt satsa på utbildningsalternativ för vuxna. 
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Se över sociala trygghetssystemet så att helheten är tillräcklig för att säkerställa barns rätt till skälig levnadsstandard.
Liberalerna Ja Helheten i trygghetssystemet måste också ha ett barnperspektiv. 
Moderat Samling för Åland Ja Det pågår en översyn den åländska socialvården & klientavgifterna, det är viktigt att det arbetet fortsätter och skyddar de mest utsatta.
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja T.ex. behöver se över ensamförsörjartillägget så som ÅF har motionerat om.
Ålands Socialdemokrater Ja Trygghetssystemen är ett svårt pussel, men målet måste vara att alla barn på Åland har en tillräcklig och skälig levnadsstandard.
Åländsk Center Ja Vi vill bl.a. att lagstiftningen med en kostnadsfri gymnasieutbildning för alla ska lagstiftas.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja I den mån Åland har behörighet.

Meningsfull fritid för alla barn

 • Möjlighet att delta i minst en fritidsaktivitet enligt barnets eget intresse.
Liberalerna Ja Vi har ett förslag om en Ålandsmodell där alla barn ska ha tillgång till en avgiftsfri hobby (kultur & idrott) i samband med skoldagen. 
Moderat Samling för Åland Ja Ja, det är en rimligt mål och mycket av vår politik hamnar om hur vi når dit och kan uppmuntra till mera fysisk rörelse och lek. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Politiskt driver vi genom att delta i olika arbetsgrupper där barn/ungdomars fritidsintressen hörsammas och stöds ekonomiskt. 
Ålands Socialdemokrater Ja Med Paf-medel kan man ha en särskild pott att sökas för familjer som har svårt med avgifter och inköp av utrustning.
Åländsk Center Ja Idrotts- och kulturevenemang för barn bör vara subventionerade för att ge alla möjlighet att delta.
Åländsk Demokrati Ja Öka aktiviteter via skolan.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Avgiftsfri kollektivtrafik för alla barn med utökade turer även kväll och helg.
Liberalerna Ja Det är bra för barn, föräldrar och miljön.
Moderat Samling för Åland Nej Detta är inte nödvändigtvis lösningen. Vi tror mer på att ordna fritidsaktiviteter nära barnen / vid skolorna. 
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja Bussförmånen man får från skolan borde gälla även kväll och helg samt inkludera elever som undervisas hemma.
Ålands Socialdemokrater Ja Om barn åker avgiftsfritt ges fler möjligheter till aktiviteter.  Att åka kollektivt ger miljönytta.
Åländsk Center Ja Hela Åland ska leva, fler behöver flytta hit. Då behövs det finnas förutsättningar till att familjer väljer att bo i skärgården och landsbygden. 
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja Utbyggnaden av kollektivtrafiken är i högsta grad en jämlikhets- och tillgänglighetsfråga.

 

Trygghet & skydd

Det finns barn på Åland som utsätts för våld i olika former i skola, i hemmet och i digitala miljön. Att leva i en utsatt situation eller tillhöra olika minoriteter innebär en ökad risk för barn att bli utsatt.

ATT GÖRA:

Förebyggande arbete som eliminerar alla former av våld mot barn

 • Kraftsamling och samverkan mot våld. Implementera rekommendationerna i analysrapporten Utsatthetens bredd och djup (se sid 136-140).
Liberalerna Ja Mycket viktiga och svåra frågor. Bra med forskning och konkreta förslag. Här behövs fortbildning. 
Moderat Samling för Åland Ja Vikten av att stötta funktionella föräldraskap och ökad samordning av myndighetsaktörer är särskilt angelägna. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Bättre arbetsmetoder och samverkan mellan myndigheter behövs. Barn behöver veta vart de kan vända sig i en våldsam livssituation.
Åländsk Center Ja Att motverka våld i all form måste åtgärdas. Istanbulskommitténs styrgrupp behöver bli permanent.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Stöd, utbildning och verktyg för att förebygga och åtgärda diskriminering och mobbning.
Liberalerna Ja Också här behövs kontinuerlig fortbildning och kunskap. Även ur barnens perspektiv. Barnen ska vara subjekt och delaktiga.
Moderat Samling för Åland Ja Nolltolerans mot mobbning. Överallt. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Fler koncept kan anammas inom speciellt mobbningsförebyggande samt främjande av fysisk och psykisk hälsa tex Generation pep.
Ålands Socialdemokrater Ja Förbättra kompetensen inom skola, dagis och fritidsverksamhet. Medel behövs för kontinuerlig fortbildning och uppföljning där barnen inkluderas.
Åländsk Center Ja Dagens metoder behöver utvärderas och utvecklas. 
Åländsk Demokrati Ja Föräldraansvar vid uppfostran.
Hållbart Initiativ Ja

Stöd till barn i brottsprocesser

 • Resurser till Ålands polismyndighet för att hantera brott mot/av barn i brådskande ordning för att leva upp till ny lagstiftning.
Liberalerna Ja Här behövs samarbete och kunskap mellan olika aktörer. Barnahusmodellen är nyligen uppdaterad och fortbildning pågår. 
Moderat Samling för Åland Kan inte ta ställning Vår uppfattning är att polisen har resurserna för ändamålet, men att rättsväsendet inte nödvändigtvis har det. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Resurserna måste fördelas så att bran och ungdomar prioriteras.
Ålands Socialdemokrater Ja Fler kompetens och särskilda barnutredare inom polisen behövs.  
Åländsk Center Ja Ja polisen behöver mera resurser. Kostnaderna ligger på statens ansvar då det är rikets behörighet.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Ökat samarbete mellan myndigheter för att främja skapandet av skydd och trygghet för barn.
Liberalerna Ja Tänk att vi inte är bättre på att samarbeta. Vi borde vara bäst på det. Tyvärr jobbar vi fortfarande för mycket i stuprör. 
Moderat Samling för Åland Ja Ja, helt klart. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Barn ska skyddas i tex vårdnadstvister för att omöjliggöra att barn blir ”slagträn” i tex vårdnadstvister.
Ålands Socialdemokrater Ja Ökad samverkan mellan myndighet är det effektivaste arbetet. Skydd för barn måste gå före allt annat.
Åländsk Center Ja Istanbulskommittén har här en central roll kring samarbete och samverkan.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

Information, stöd och hjälp

 • Utbildning och information anpassad till barn i viktiga frågor (lagstiftning, stödinsatser, jämställdhet, relationer, samtycke bl.a.).
Liberalerna Ja Så viktigt! Det ger barnen egenmakt och det kommer ofta kloka förslag på lösningar bara barnen görs delaktiga och får chansen att påverka.
Moderat Samling för Åland Ja Ja, men måste vara anpassat till barnens mognadsnivå.
Obunden Samling Kan inte ta ställning Frågan är för bred. 
Ålands Framtid Ja Fler nätverksmöten, mera lättillgänglig information riktat till barn via sociala, medier/appar och en chattfunktionen kopplat till Åland.
Ålands Socialdemokrater Ja Nya läroplanen ger bättre förutsättningar men klargör ägandeskapet kring vem som ansvarar för implementering och uppföljning.
Åländsk Center Ja Behöver förbättras och utvecklas.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Insatser för barn i svåra familjekonflikter.
Liberalerna Ja Det är barnen som har det tyngst när vuxna strider och har vårdnadskonflikter. Barnen borde alltid få en intressebevakare och stödperson. 
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Snabba insatser krävs för att barn/ ungdomar blir indragna i vuxnas konflikter.
Ålands Socialdemokrater Ja KST har en viktig roll här att ge tjänster enligt behov.
Åländsk Center Ja Både för barn och föräldrar behöver förbättras.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

Hälsa & omsorg

Psykisk ohälsa bland barn på Åland ökar. Det finns barngrupper som riskerar sämre hälsa än andra jämnåriga och det saknas lågtröskelinsatser vid rätt tid på rätt nivå.

ATT GÖRA:

Tidiga och tillräckliga insatser

 • Tillgången till samtalsstöd, psykolog, vårdtjänster och psykosociala tjänster på olika nivåer säkerställs och väntetiderna förkortas.
Liberalerna Ja Vårdstigarna behöver alltid ha ett barnperspektiv. Att göra insatser tidigt är kanske det viktigaste vi kan göra för att förebygga psykisk ohälsa.
Moderat Samling för Åland Ja Centralt är att stärka primårvården med en lågtröskelmottagning så att BUP kan avlastas och väntetiderna där förkortas. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Tidiga insatser förebygger så att vissa problem och utmaningar i ungdomars liv inte eskalerar tex genom en lågtröskelmottagning samt trygga vuxna.
Ålands Socialdemokrater Ja Hela den sektorn är underresurserad. Bättre arbetsförhållanden måste till för personalen, jobba i team.
Åländsk Center Ja 3,5 åriga projektet Barn och ungas hälsa och välmående pågår och utifrån projektets resultat åtgärdspaket.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Tidiga insatser för barnfamiljer och stöd i föräldrarskapet oavsett språk och bakgrund (rådgivning, familjecenter).
Liberalerna Ja Självklart. Det finns, vid behov, professionella tolktjänster.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Den rådgivning som finns borde ha resurser för tolktjänster. Ett familjecenter behövs. 
Åländsk Center Ja Tidiga och förbyggande insatser centrala.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Kamratstöd för barn. Erbjuda stödgrupper för barn i utsatta situationer.
Liberalerna Ja Folkhälsan och Rädda barnens insatser är ovärderliga. Så viktigt att se att man inte är ensam. Barnen behöver få information om den här möjligheten. 
Moderat Samling för Åland Ja Ja, det kunde vara ett bra mål för fördelning av PAF-medel.
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Ja, som tex Ninni-grupper.
Ålands Socialdemokrater Ja Barn har behov av att träffa andra barn i liknande situationer. Kommuner och tredje sektorn behöver jobba uppsökande med detta.
Åländsk Center Ja Tredje sektorn kan här vara betydande komplement men LR alltid säkerställa professionalitet och kompetens.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Satsa på personal som arbetar med barn. Hållbar arbetssituation ger kontinuitet.
Liberalerna Ja Att få personal inom omsorgsyrkena att trivas är en av de avgörande frågorna för välfärden. Trivsel, påverkansmöjlighet, fortbildning, skälig lön.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja All personal som jobbar med barn måste värderas högre.
Ålands Socialdemokrater Ja Absolut, viktigt att involvera personalen i beslutsfattandet och rimliga arbetsvillkor. Möjlighet att anställa assistenter.
Åländsk Center Ja Personalen är en av de viktigaste resurserna för en fungerande verksamhet.
Åländsk Demokrati Ja Kontrollera de vuxna som arbetar med barn så att de som begått övergrepp inte får arbeta med barn.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Säkerställ resurser (tid och finansiering) till fortbildning och kompetensutveckling för vuxna som möter barn.
Liberalerna Ja Här kan vi också samarbeta bättre. Landskapet, kommunerna, myndigheterna och tredje sektorn.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Kunna se och upptäcka utsatthet, mobbning samt NPF-kompetens.
Åländsk Center Ja LR har här delvis ansvar med kompetensutveckling men även t.ex. kommunerna och föreningslivet.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

Stödinsatser inom utbildningen

 • Avgiftsfria studier, tillräckligt stöd, studiehandledning och ett tydligt uppföljningsansvar för att säkerställa utbildning efter grundskolan (utvidgad läroplikt).
Liberalerna Ja Ytterligare en central del i det förbyggande arbetet och att unga inte faller mellan system och stolar. 
Moderat Samling för Åland Ja Ja till avgiftsfritt gymnasium och starkt ja till tydligt uppföljningsansvar. Skepsis mot utvidgad läroplikt, den blev dyr och effekterna i Finland okända
Obunden Samling Kan inte ta ställning
Utvidgad läroplikt är inte en bra väg framåt. Läroavtal och alternativa utbildningsformer är viktiga. 
Ålands Framtid Ja Ungdomar måste också fostras att vissa saker kostar och uppmuntra till arbete 
Ålands Socialdemokrater Ja Socialdemokraterna vill inför utvidgad läroplikt också på Åland.
Åländsk Center Ja Vi arbetar en kostnadsfri gymnasieutbildning för alla. Likaså behövs insatser för de som har problematisk skolnärvaro.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja Ungdomar ska inte falla av vagnen efter grundskolan men den utvidgade läroplikten är inte automatiskt en lösning. Stöd för ungdomar bör utvecklas.

 

 • Förberedande undervisning för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som flyttat till Åland och har ett annat modersmål än svenska.
Liberalerna Ja Utan tvekan. Det fungerar bra i grundskolan men inte på gymnasiet. Här behovs en lagändring i gymnasielagen.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Nej Nyanlända skall integreras i vanlig klass asap. 
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Ett tionde skolår behövs för dem som behöver ta igen grundskolekompetens. KOMVUX-möjligheter förbättras.
Åländsk Center Ja Finns på Folkhögskolan men behöver utvecklas vilket är möjligt när Folkhögskolan går in under Ålands gymnasium. 
Åländsk Demokrati Ja Det finns i dagsläget Medis så ett samarbete där kan fungera
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Tillräckligt stöd och insatser för barn med funktionsnedsättning (fortbildning för skolpersonal och andra professionella, individuella anpassningar enligt behov, tillräckliga resurser, snabba utredningstider).
Liberalerna Ja Också här behövs en bättre samordning. Det komplicerar saken att vi har olika huvudmän för de olika verksamheterna och skolorna.  
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja Inrätta fler utbildningsalternativ.
Ålands Socialdemokrater Ja Behövs definitivt, både för barnen och deras familjer. Föräldrastödet viktigt pga det är tufft att sköta barn med funktionsnedsättning.
Åländsk Center Ja Omsorg och pedagogik för barn med särskilda behov och med särbegåvning behöver utvecklas. Resursteam med specialkunskaper behövs.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

Strategisk barnrättspolitik & delaktighet

Samordning och strategiska mål för genomförandet av barnkonventionen på Åland saknas. Det saknas rutiner och resurser för barnkonsekvensanalyser i arbetet med åländska lagförslag. Formella forum utanför skolan saknas för barns delaktighet.

ATT GÖRA:

Delaktighet och demokrati

 • Formella mötesplatser för barn och beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
Liberalerna Ja En mycket rolig del av det politiska arbetet. Viktigt på kommunal och landskaps nivå. Barn och unga kommer med förslag och lösningar. 
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja Flera mötesplatser i samhället mellan bransch beslutsfattare behövs tex som rädda barnens möte i sommar.
Ålands Socialdemokrater Ja Kompetens och rutin att höra barn finns inte idag. Här krävs utbildning bland tjänstemän och politiker. 
Åländsk Center Ja Behöver utvecklas och hitta former.
Åländsk Demokrati Ja Barn ska få sina röster hörda.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Utrymme och rutiner för barns verkliga påverkansmöjligheter i befintliga strukturer (nämnd, delegationer, råd).
Liberalerna Ja Vi blir bättre men det är en bra bit kvar. Det behövs barnperspektiv i allt från skolor, planering, fritid till skärgårdstrafik. 
Moderat Samling för Åland Ja Viktigt är att om barnens röst hörs så ska det verkligen ha betydelse, annars skadas barnens tilltro till samhället.
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Barn ska påverka så tidigt som möjligt i en beslutsprocess. Förarbete och politisk prioritering att höra unga förutsätts. Nya arbetsmetoder behövs.
Åländsk Center Ja Samma svar som ovan. Behöver utvecklas och hitta sina former. 
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Tillräckliga resurser för skolorna för att arbeta med elevdemokrati och delaktighet.
Liberalerna Ja Det handlar mycket om hur enskilda skolor ser på saken och vad man har för rutiner. 
Moderat Samling för Åland Ja Ja, det är en viktig plantskola för livet efter skolan. 
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Elevråd är på allvar, inte på skoj. Olika tyngd i olika skolor idag. Viktigt att lära sig demokratifostran.
Åländsk Center Ja Elevdemokrati och delaktighet är en av de viktiga demokratiska grunderna i vårt samhälle.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Rutiner som garanterar barns möjlighet att utvärdera och bidra till utvecklingen av tjänster inom offentlig service som riktar sig till och möter barn (t. ex. socialvård, hälso- och sjukvård, skola och polisen).
Liberalerna Ja Mycket viktigt och lite ny mark men spännande och roligt. När man gör brukarenkäter ska man också göra det för barnen.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Saknas idag i socialvård, polis och många skolor. Samverkan behövs och ta in metoder. Ledningen ska främja utveckling.
Åländsk Center Ja Behöver utvecklas och hitta formerna.
Åländsk Demokrati Ja Barn ska höras i frågor som berör dem
Hållbart Initiativ Ja

 

Resurser och verktyg för strategiskt barnrättsarbete

 • Åländsk barnstrategi tas fram och tillräckliga resurser avsätts för implementeringen (ansvarsperson utses).
Liberalerna Ja Nästa landskapsregering behöver ha en minister eller ett ministerråd och tjänstemän som har ett tydligt ansvar över barn och unga.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Nästa regering ska ta fram en barnstrategi och en ungdomslag.
Åländsk Center Ja En barnkonventionskommitté för att ta fram en åländsk barnstrategi där en minister är ansvarig.
Åländsk Demokrati Ja Rädda Barnens arbete för barn är redan en bra resurs.
Hållbart Initiativ Ja Barnstrategi – självklart. Resurser för implementering tas beslut om i ett senare skede.

 

 • En ansvarig minister för barnrättspolitik utses.
Liberalerna Ja Det kunde vara lantrådet som har ansvar över lagberedningen.
Moderat Samling för Åland Nej Däremot måste det finnas en minister med tydligt ansvar för alla barnfrågor, inte bara barnrättspolitik.
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Det har vi med i vårt valprogram!
Åländsk Center Ja Och den ministern behöver vara ordförande i barnkonventionskommittén.
Åländsk Demokrati Ja Det behövs så att samarbetet kan fungera mellan myndigheter och Rädda Barnen.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Lagkrav på barnkonsekvensanalys samt fortbildning och resurser för arbetet.
Liberalerna Kan inte ta ställning
Lagkrav alternativ landskapsregerings beslut.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja ÅF tyckte tex att den subjektiva rätten till daghemsplats borde ha föregåtts av en barnkonsekvensanalys.
Ålands Socialdemokrater Ja Lagberedningen behöver bättre analysredskap och kommunerna gör också analyser kopplat till sina beslut. 
Åländsk Center Kan inte ta ställning Arbetet med barnkonsekvensanalys behöver förbättras.
Åländsk Demokrati Ja Det vore ett fantastiskt mål.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Statistik om barn på Åland sammanställs och tillgängliggörs som stöd för beslutsfattandet.
Liberalerna Ja
Fakta och statistik är viktigt för relevanta politiska beslut. 
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Kan inte ta ställning
Ålands Framtid Ja Tex borde det bara möjligt att ta fram statistik om antalet diagnoser på Åland.
Ålands Socialdemokrater Ja ÅSUB bör regelbundet sammanställa statistik kring barn och ungas livsvillkor. Rapporter ska utmynna i åtgärder och beslut.
Åländsk Center Ja Återkommande statistik behövs för att fördjupa sig i frågorna samt för att ta kloka beslut.
Åländsk Demokrati Ja Viktigt för att kunna planera dagis och skola.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Rapportering och uppföljning av internationella avtal och de rekommendationer som ges av FN systematiseras.
Liberalerna Ja
En viktig del av självstyrelsepolitiken.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja Konkreta FN-rekommendationer följs upp. Vi ska inte släpa efter på Åland i uppföljning i relation till riket.
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Men dock med den förbehållen att FN inte blir ett styrorgan utan fortsättningsvis rådgivande.
Hållbart Initiativ Ja

 

 • Mera resurser till Barnombudsmannen.
Liberalerna Kan inte ta ställning Om arbetet struktureras upp på ett bättre och tydligare sätt kan landskapsförvaltningen bistå barnombudsmannen. 
Moderat Samling för Åland Nej Nej om Åland måste låna till driften. Inga skulder i arv till våra barn. Ja om barnombudsmannen får utvidgat ansvarsområde.
Obunden Samling Nej
Ålands Framtid Kan inte ta ställning Har inte nåtts av den informationen att det behövs.
Ålands Socialdemokrater Ja Barnombudsmannen har ett stort arbete att göra, borde åtminstone ett heltidsjobb.
Åländsk Center Kan inte ta ställning Barnstrategi behöver tas fram först.
Åländsk Demokrati Kan inte ta ställning Kan inte ta ställning då jag inte känner till vad Barnombudsmannen har idag och vad den har i uppdrag.
Hållbart Initiativ Kan inte ta ställning Behovet behöver utvärderas.

En allmän kommentar gällande partiets barnrättspolitik

Liberalerna

Liberalerna valplattform innehåller 10 fantastiska möjligheter och 10 utmaningar som måste lösas. En av våra mest fantastiska möjligheter är just våra barn och unga. Vi har en mängd olika förslag för barnen och ungdomarna. Det vi gör för våra barn och unga idag formar morgondagens samhälle.

Vi vill ha en likvärdig skola och se till alla läropliktiga barns rättigheter. Vi vill ha ett avgiftsfritt gymnasium, ekonomi får inte vara ett hinder. Vi vill ha ett familjecenter och en ordentlig ungdomsmottagning för att se till utsatta barn samt barn och unga med psykisk ohälsa. Det behövs fortbildning om jämställdhet, jämlikhet och hbtq-frågor. Kärnan i kultur- och idrottslivet är att ge förutsättningar särskilt åt barn och unga att vara aktiva inom kultur och idrott. Det kunde förverkligas genom en Ålandsmodell. Barn och ungas röst bör höras mer och tydligare inför beslut som också påverkar deras vardag. Hela politiken går ut på att skapa en bra framtid.

Moderat Samling för Åland

Vi vill se meningsfulla forum för inflytande och ett samhälle där barns rättigheter tryggas. Mera förebyggande insatser och möjligheter för alla barn att ägna sig åt en fritidsaktivitet. Trygghet börjar i hemmen och det är därför viktigt att bidra till trygga hem med trygga föräldrar.

Obunden Samling

Kommunerna skall fortsättningsvis ha tillräckliga resurser för att bibehålla små undervisningsgrupper (för dagis, förskola, grundskola). När det gäller barn med särskilda behov (t.ex. NPF) och så kallad hemmasittarproblematik måste krafttag tas och sannolikt är ett resurscentrum (där speciallärarkompetens etc. samlas) att föredra. Tredje sektorn; kulturorganisationer och idrottsorganisationer skall fortsättningsvis stödas så att deltagande i deras aktiviteter kan göras till en låg/rimlig kostnad.

Ålands Framtid

Föräldraskapet måste stärkas så att vårdnadshavarnas roll är tydliga. Tro på familjens förmåga att klara fostran är avgörande för barnet framtid. Barn och Ungdomars psykiska hälsa är högprioriterat, den ökade stressen i samhället som påverkar barn och ungas välmående behöver hanteras på en tillräcklig nivå. Ålands Framtid har lagt fram förslag på att införa rekommendationer om begränsad skärmtid och skolan ska vara en mobilfri undervisningsmiljö. Vi vill att en barnkonsekvensanalys alltid görs vid lagförslag som rör barn och unga. Barn och Ungdomars fysiska och psykiska hälsa är högprioriterat inom Ålands Framtid, då det är under den tiden som grunderna läggs för resten av livet!

Ålands Socialdemokrater

RÄTTIGHETER FÖR BARN OCH UNGA

Vi utgår i all vår politik från FN-konventionen om barns rättigheter. Barn ska vara fria och få komma till tals på ett sätt som betyder något. Vi vuxna ska inte peka på barnen som en lösning på framtidens problem utan vi ska lyssna, stärka och stötta dem att engagera sig och äga sina egna liv. Barn och unga är en resurs här och nu för hela samhället. Vi vill jobba med ett aktivt och främjande ungdomsarbete. Åland behöver en lagstiftning kring ungas rättigheter och levnadsvillkor. Vi vill därför införa en egen åländsk ungdomslag. Idrott och kultur är inte bara aktiviteter, utan också en möjlighet för barn att utveckla andra färdigheter. Studier visar dessutom att organiserade fritidsaktiviteter, som att spela i ett fotbollslag, syssla med gymnastik, dans eller ridning har klart positiva effekter på barns hälsa, betyg och ambitioner att studera vidare. Jämlik idrott handlar om att ge alla barn, oavsett kön, etnisk bakgrund, socioekonomisk status eller fysiska förmågor, en rättvis chans att delta. Vi vill att idrott och glädjefylld motion ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar. Vi anser att nästa regering ska ha en minister med särskilt ansvar för barn- och ungdomsfrågor.

Åländsk Center

Barn och unga ska mötas med respekt. Värde ord är trygghet, utveckling, delaktighet och inflytande. Vi har inom vårt valprogram flera punkter kring barnrättspolitik som, tillgång till en aktiv fritid, se över utkomststödet, barnomsorg och skola med tillräckliga personella resurser i barnens närområde, skapa ett resursteam med specialkunskaper och förbättra skyddet för barn och utsatta för våld i nära relationer. Några axplock. Se hela vårt valprogram på https://centern.ax/

Åländsk Demokrati

Barn ska vara barn så de blir bra ungdomar utan inblandning och ”grooming” från olika håll med olika sexuella läggningar. Pedofili ska motarbetas och ska finnas med i barnkonventionen. Lägg till detta för att säkerställa barnens rätt till den egna kroppen! Könsingrepp och ändringar med hormoner ska ej få ske innan de nått vuxen ålder!

Hållbart initiativ

Hållbart Initiativ anser att barnrättsfrågor är centrala i alla politikområden. Det hållbara samhället skapas för att kommande generationer också ska kunna leva ett gott liv, inte bara vi som är vuxna nu utan även våra barn och barnbarn. Hållbart Initiativ arbetar med barnfrågor med förankring i FNs Barnkonvention om barnens rättigheter som i grund och botten är mänskliga rättigheter.

Vi arbetar för:

 • att barnrättsperspektivet, genom systematiska barnkonsekvensanalyser, tas med i allt lagstiftningsarbete.
 • en utökad kollektivtrafik på kvällar och helger
 • att barn ska komma till tals i alla sammanhang där de berörs
 • bättre sociala förmåner för funktionshindrade, asylsökande och ekonomiskt utsatta barn
 • att komplettera läroplanen så att den fastställer ramverket för hållbarhetsundervisning genom grundskolan i olika ämnen
 • att skapa ett gemensamt center för hemskolning som finansieras av de berörda barnens landskapsandelar
 • en meningsfull sysselsättning i samband med skoldagen
 • att säkra förebyggande stöd och nya arbetsmetoder för skolbarn med NPF och deras familjer för att förebygga skolavhopp, utbrändhet, ensamhet och marginalisering
 • en bättre integration genom att förbättra möjligheterna att lära sig svenska för föräldrar
 • ett förenklat samarbete i frågor som rör barn genom att förenkla utbytet av information mellan olika myndigheter.

 

Fler artiklar

Allmänt
Hjälp barnen i Gaza

Hjälp barnen i Gaza

Mer än 1 miljon barn i Gaza löper överhängande risk för svält. Familjer kämpar för att hitta tillräckligt med mat och vatten, med barn som redan dör på grund av undernäring och sjukdomar. Situationen har aldrig varit mer desperat.

Allmänt
Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024

OBS! LÄGRET ÄR FULLSATT.
Välkomna på familjehemshelg 2024 – ett läger för alla barn och vuxna i familjehemmet.

Allmänt
Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på NINNI–SOMMARLÄGER 2024! Ninni-läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat.