Hem > Artiklar > Allmänt > Rädda Barnens Att göra-lista inför höstens val
Publicerat: 09 juni 2019

Rädda Barnens Att göra-lista inför höstens val

Bästa makthavare,

– Du som har makten, du som kommer att få makten, du som kan påverka vem som ska få makten…

Vi vill så klart ha många barnrättskämpar i det åländska samhället och gärna på platser där det finns möjlighet att påverka och bestämma. För barnrättskämpar är FNs konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen, viktig. Barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna och en grund för att skapa ett hållbart samhälle. Därför har vi satt ihop en lista till dig med ämnen som vi tycker är extra viktiga inför det åländska valet.

 

ATT GÖRA:

 • Alla politiska beslut ska grundas på, och vara förenliga med Barnkonventionen och Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Alla beslutsfattare måste ha tillräcklig kunskap för att säkerställa att de efterlevs.

KOM IHÅG! Enligt Barnkonventionen är barn alla upp till 18 år.

Barnskyddet

Barn som lever i utsatta livssituationer behöver olika former av stöd och skydd från samhället för att få den barndom och den utveckling som barnet har rätt till. Barnskyddet omfattar många serviceformer; allt från lågtröskelinsatser för barnfamiljer till intensivt stöd för barn som inte längre kan bo i sin hemmiljö. Vid bedömningen av behovet av barnskydd och vid genomförandet av barnskydd ska barnets bästa beaktas i första hand.

ATT GÖRA

Organisera Kommunernas socialtjänst (KST) med tillräckliga resurser

 • En hållbar arbetssituation med lagstadgat max antal klienter per socialarbetare och goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Barnskyddsteam med fler yrkesgrupper representerade (jurist, psykolog)
 • Socialjour dygnet runt

Barnskyddets barn får sin röst hörd och ökad delaktighet

 • Metoder för att höra barn används och barn ges inflytande i sin livssituation
 • Barn ges möjlighet att utvärdera insatser och bidra till en barnvänlig utveckling av barnskyddets arbete

KOM IHÅG! För att barn ska veta att stöd finns och för att de ska kunna vara delaktiga i sina egna ärenden behöver de få information riktad till barn

Ekonomisk utsatthet

Barn som lever i ekonomisk utsatthet har inte samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter, vilket kan innebära att det är svårt att delta regelbundet i en aktivitet. Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda livschanser. Ekonomisk utsatthet bekämpas bäst genom generella och inkluderande välfärdssystem i kombination med riktade insatser.

ATT GÖRA

Riktade insatser för barn och barnfamiljer

 • Ändra i beräkningsgrunden för utkomststöd så att barnbidrag inte räknas som en inkomst.

Utbildning för alla barn och unga

 • En grundskola utan dolda avgifter
 • Avgiftsfria gymnasialstudier

Meningsfull fritid för alla barn

 • Barn har möjlighet att delta i minst en fritidsaktivitet
 • Barns möjlighet att ta sig till sin fritidsaktivit säkerställs

Kom ihåg! Ha barnet i fokus vid alla beslut gällande stöd som rör familjen

Trygghet och hälsa

Barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Arbetet med att skapa förutsättningar för barns fysiska och psykiska välmående behöver ske genom främjande och förebyggande insatser samt genom direkta vårdinsatser. Främjande genom att stärka de faktorer som skapar förutsättningar för en god hälsa och förebyggande genom att tidiga insatser är möjliga både organisatoriskt och ekonomiskt. Trygghet är en av de viktigaste frågor för barn. Det betyder trygghet i alla de miljöer som barn vistas i – också i den digitala miljön. Det betyder även trygghet att veta att det finns hjälp och stöd att få om behov uppstår.

ATT GÖRA

Information, stöd och hjälp

 • I skolan får alla barn information om hjälp och stöd i viktiga frågor (barnskydd, psykisk hälsa, missbruk, jämställdhet, sex och relationer, brott och straff)
 • Tillgången till skolkurator, skolpsykolog, vårdtjänster och psykosociala tjänster på olika nivåer säkerställs och väntetiderna förkortas.
 • Utbildning i barns psykiska hälsa för vuxna som möter barn i sitt yrke eller i en fritidsverksamhet.
 • Säkerställ porrfri miljö i barnomsorg, skola och fritidsverksamhet.

Förbättrade insatser för utsatta barn

 • Förebygg våld i nära relationer och öka kunskapen om dess konsekvenser för barnet.
 • Insatser säkras för hjälp i svåra familjekonflikter
 • Barn som är misstänkta brottsoffer ska få ett bra bemötande och enkelt få professionell och högkvalitativ hjälp (Barnahus-modellen, korta utredningstider).

Kom ihåg! Arbete med delaktighet, jämställdhet och jämlikhet är nycklar till hälsa och trygghet!

Strategisk barnpolitik

Arbetet med barns rättigheter behöver strategiska mål och tydliga insatser. För att samla de insatser som planeras inom politikområdet behövs en strategiskt barnpolitik utformas. I beredning av ärenden, i budgetarbete, i framtagande av lagstiftning, i policy och programarbete ska ett barnrättsperspektiv säkerställas. Särskild uppmärksamhet ska ges åt barn och barngrupper i utsatta situationer och regionala skillnader samt barns delaktighet.

ATT GÖRA

Barnpolitik för Åland utformas

 • Långsiktiga strategiska mål tas fram i nära dialog med rättighetsbärare och aktörer i barns närhet. Ansvarig minister utses.
 • Rapportering och uppföljning av de rekommendationer som ges av FN:s kommitté för barnets rättigheter systematiseras.

Barnrättsperspektiv i förberedelse- och beslutsprocesser

 • Lagstiftning med krav på att barnkonsekvensanalys genomförs i alla beslut och processer som rör barn. Fastställda anvisningar och checklista som stöd för detta arbete.
 • Barnbudgetering införs på Åland

Forum för barns delaktighet

 • Barn hörs i frågor som rör dem. Alla processer där barn deltar är transparenta, informativa, frivilliga, respektfulla, relevanta, inkluderande och anpassat för barnets ålder.
 • Barn ges utrymme att delta och påverka i befintliga strukturer (nämnd, delegationer, råd)
 • En formell mötesplats för unga och beslutsfattare (Ungdomsråd, ungdomsforum)

KOM IHÅG! Intersektionalistisk perspektiv – barn är olika och Barnkoventionen gäller alla barn

Fler artiklar

Allmänt
Hjälp barnen i Gaza

Hjälp barnen i Gaza

Mer än 1 miljon barn i Gaza löper överhängande risk för svält. Familjer kämpar för att hitta tillräckligt med mat och vatten, med barn som redan dör på grund av undernäring och sjukdomar. Situationen har aldrig varit mer desperat.

Allmänt
Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024

OBS! LÄGRET ÄR FULLSATT.
Välkomna på familjehemshelg 2024 – ett läger för alla barn och vuxna i familjehemmet.

Allmänt
Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på NINNI–SOMMARLÄGER 2024! Ninni-läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat.