Hem > Artiklar > Socialt utsatta barn > Starkt stöd för barnrättsfrågor hos åländska partier
Publicerat: 03 oktober 2019

Starkt stöd för barnrättsfrågor hos åländska partier

Det är med glädje som Rädda Barnen konstaterar att det finns ett brett stöd för de förslag på åtgärder och ställningstagande som formulerats i Rädda Barnens valprogram.​

Rädda Barnen bad alla partierna ta ställning till de barnrättsfrågor som vi lyft i Rädda Barnens valprogram.Partierna fick svara på valprogramspunkter enligt partiets åsikt. De hade också en möjlighet att ge korta kommentarer efter varje punkt samt en allmän kommentar gällande partiets barnrättspolitik.

Vi har nu sammanställt de inkomna svaren och vill på det här sättet dela information till våra medlemmar och andra barnsrättkämpar om olika partiers tankar och planer i frågor som rör barn på Åland. Det är med glädje som Rädda Barnen konstaterar att det finns ett brett stöd för de förslag på åtgärder och ställningstagande som formulerats i Rädda Barnens valprogram.

Rädda Barnen ser fram emot att följa arbetet med dessa frågor i den kommande mandateperioden. Vår roll som barnrättsorganisation är att konstruktivt bidra i förverkligandet, både påverkansmässigt och konkret. Rädda Barnen erbjuder exempelvis föreläsningar och kurser om barns rättigheter, metoder för hur rättigheterna kan förverkligas och praktisk handledning vid beslutsprocesser som rör barn och unga. Vi arbetar med att öka kunskapen om Barnkonventionen generellt men har särskilt fokuserat på att stärka rättighetsbärarna, dvs barnen, och på att utbilda beslutsfattare, dvs tjänstemän och förtroendevalda.

Sammanställning av partiernas svar

Vi vill så klart ha många barnrättskämpar i det åländska samhället och gärna på platser där det finns möjlighet att påverka och bestämma. För barnrättskämpar är FNs konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen, viktig. Barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna och en grund för att skapa ett hållbart samhälle. Därför har vi satt ihop en lista till dig med ämnen som vi tycker är extra viktiga inför det åländska valet.

KOM IHÅG! Enligt Barnkonventionen är barn alla upp till 18 år.

 

ATT GÖRA:

 • Alla politiska beslut ska grundas på, och vara förenliga med Barnkonventionen och Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Alla beslutsfattare måste ha tillräcklig kunskap för att säkerställa att de efterlevs.

 

Liberalerna Ja Att agera och fatta beslut enligt barnkonventionen gagnar hela samhället. Hela samhället blir mera bärkraftigt, hållbart.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja För mig är framför allt Barnkonventionen otroligt viktig, och barnens bästa bör alltid komma först.
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Samarbete med Intresseorganisationer underlättar detta
Hållbart Initiativ Ja Ja, självklart.

Barnskyddet

Barn som lever i utsatta livssituationer behöver olika former av stöd och skydd från samhället för att få den barndom och den utveckling som barnet har rätt till. Barnskyddet omfattar många serviceformer; allt från lågtröskelinsatser för barnfamiljer till intensivt stöd för barn som inte längre kan bo i sin hemmiljö. Vid bedömningen av behovet av barnskydd och vid genomförandet av barnskydd ska barnets bästa beaktas i första hand.

KOM IHÅG! För att barn ska veta att stöd finns och för att de ska kunna vara delaktiga i sina egna ärenden behöver de få information riktad till barn

 

ATT GÖRA

Organisera Kommunernas socialtjänst (KST) med tillräckliga resurser

 • En hållbar arbetssituation med lagstadgat max antal klienter per socialarbetare och goda möjligheter till kompetensutveckling

 

Liberalerna Ja God kvalite och utvecklingsmöjligheter hänger ihop med personalresurser.
Moderat Samling för Åland Nej Socialarbetarna måste kunna jobba flexibelt och över organisationsgränserna för att trygga barnens rättigheter. Ett maxantal kan hämma flexibiliteten.
Obunden Samling Ja Det är inte en god ide då det ofrånkomligen leder till att en klient blir utan socialarbetare under intensiva tider. Kompetensutveckling är viktigt.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Inte lagstadgat men absolut riktlinjer. Kompetensutveckling måste ske hela tiden för att hålla kompetensen.
Åländsk Demokrati Ja Rätt kompetens är viktigt.
Hållbart Initiativ Ja Vi måste samla våra resurser på ett sätt som är hållbart för både klienter och personal.
 • Barnskyddsteam med fler yrkesgrupper representerade (jurist, psykolog)

 

Liberalerna Ja Det behövs många infallsvinklar och kompetenser.
Moderat Samling för Åland Ja Ja, resurser från flera sektorer behöver engageras.
Obunden Samling Ja Behövs. Lagstiftningen är snårig och förändras kontinuerligt. Samverkan mellan vård och socialservice är den brinnande punkten för åländsk välfärd.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Det blir KST som kommer att planera vilka kompetenser som behövs.
Åländsk Demokrati Ja Ju mera samarbete ju tryggare för barn och förälder
Hållbart Initiativ Ja Personer i utsatt situation ska få korrekt hjälp så snabbt som möjligt.
 • Socialjour dygnet runt
Liberalerna Ja Barnskyddsjouren bör utvecklas till en socialjour för alla åldrar och behov.
Moderat Samling för Åland Ja Viktigast är att någon kan nås dygnet runt.
Obunden Samling Ja Vi tror på akut stöd vid psykisk ohälsa men den kunde vara fast placerad i närhet till vården. Inte kringresande som barnskyddsjouren.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Enligt nuvarande lagförslag. Höjda landskapsandel om kommunerna ska kunna verkställa innehållet i lagen.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja Grundtrygghet kräver insatser mer än under kontorstid – måste gälla hela dygnet.

 

Barnskyddets barn får sin röst hörd och ökad delaktighet

 • Metoder för att höra barn används och barn ges inflytande i sin livssituation

 

Liberalerna Ja Barnen har ofta kloka förslag. All kunskap och kompetens finns inte hos de vuxna!
Moderat Samling för Åland Ja Ja, det är viktigt. Förstås inom rimliga proportioner. Vuxna kan aldrig abdikera från föräldrarollen.
Obunden Samling Ja Desto fler perspektiv som blir beaktade desto starkare blir vår demokrati. När barn görs delaktiga deltar de samtidigt i vår demokrati.
Ålands Framtid Ja Självklart utifrån ålder osv.
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Barn ska vara delaktiga.
Åländsk Demokrati Ja Barns samarbete ökar chanserna för lyckade insatser
Hållbart Initiativ Ja Alla människor, ung som gammal, har rätt att vara delaktiga i sin egen livssituation.
 • Barn ges möjlighet att utvärdera insatser och bidra till en barnvänlig utveckling av barnskyddets arbete

 

Liberalerna Ja Mycket viktigt! Barnen själva är erfarenhetsexperter!
Moderat Samling för Åland Ja Ja, det är viktigt.
Obunden Samling Ja Detta är en fråga som KST behöver ta ställning till hur det utförs. Feedback är oerhört viktigt i all typ av systematiskt kvalitetsarbete.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Behövs metodutveckling att det sker kontinuerligt.
Åländsk Demokrati Ja Deras åsikt är viktig
Hållbart Initiativ Ja

Ekonomisk utsatthet

Barn som lever i ekonomisk utsatthet har inte samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter, vilket kan innebära att det är svårt att delta regelbundet i en aktivitet. Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda livschanser. Ekonomisk utsatthet bekämpas bäst genom generella och inkluderande välfärdssystem i kombination med riktade insatser.

Kom ihåg! Ha barnet i fokus vid alla beslut gällande stöd som rör familjen

 

ATT GÖRA

Riktade insatser för barn och barnfamiljer

 • Ändra i beräkningsgrunden för utkomststöd så att barnbidrag inte räknas som en inkomst.

 

Liberalerna Ja Speciella hänsyn ska alltid tas om det finns barn i familjen.
Moderat Samling för Åland Kan inte ta ställning Det här är en verkligt komplex fråga som behöver utredas.
Obunden Samling Nej Socialarbetaren ska beakta barnens individuella behov och ge tillräckliga resurser för att tillgodose dessa. Detta är en uppgift för KST.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Vi är positiva till detta.
Åländsk Demokrati Ja Barnbidraget borde kunna ges till barnen och deras aktiviteter
Hållbart Initiativ Ja

 

Utbildning för alla barn och unga

 • En grundskola utan dolda avgifter

 

Liberalerna Ja Skolan ska vara avgiftsfri.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja Alla ska ha möjlighet att delta i evenemang som anordnas.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Inget barn ska hindras gå i skola p.g.a. ekonomiska förutsättningar.
 • Avgiftsfria gymnasialstudier

 

Liberalerna Kan inte ta ställning Kostnader får inte vara ett hinder för gymnasiestudier. Systemen måste hålla för det.
Moderat Samling för Åland Ja 100% avgiftsfritt blir det aldrig, men ingens gymnasialstudier ska begränsas av avgifter.
Obunden Samling Ja För att ge likartade förutsättningar i livet för människor med olika bakgrund är detta viktigt.
Ålands Framtid Ja Fortsatta studier ska vara tillgängligt för alla eftersom det i längden även gynnar alla.
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Kan inte ta ställning Det här behövs undersökas närmare men grunden är att alla ska kunna studera på gymnasiet.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

Meningsfull fritid för alla barn

 • Barn har möjlighet att delta i minst en fritidsaktivitet

 

Liberalerna Ja Landskapet, kommunerna och tredje sektorn behöver samordna och arbeta för att det ör möjligt.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja Alla barn och unga ska garanteras en fritidssysselsättning.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Alla barn ska kunna delta i en fritidsaktivitet.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja
 • Barns möjlighet att ta sig till sin fritidsaktivit säkerställs

 

Liberalerna Ja Till den del vi kan förbättra kollektivtrafiken är det viktigt att den också passar flr barn och unga.
Moderat Samling för Åland Ja Satsa hellre på att fritidsaktiviteter finns lättillgängligt på hela Åland.
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Kan inte ta ställning
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Frågan behöver lyftas kring arrangörernas av fritidsaktiviteter. Hur gör man?
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Nej

Trygghet och hälsa

Barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Arbetet med att skapa förutsättningar för barns fysiska och psykiska välmående behöver ske genom främjande och förebyggande insatser samt genom direkta vårdinsatser. Främjande genom att stärka de faktorer som skapar förutsättningar för en god hälsa och förebyggande genom att tidiga insatser är möjliga både organisatoriskt och ekonomiskt. Trygghet är en av de viktigaste frågor för barn. Det betyder trygghet i alla de miljöer som barn vistas i – också i den digitala miljön. Det betyder även trygghet att veta att det finns hjälp och stöd att få om behov uppstår.

Kom ihåg! Arbete med delaktighet, jämställdhet och jämlikhet är nycklar till hälsa och trygghet!

 

ATT GÖRA

Information, stöd och hjälp

 • I skolan får alla barn information om hjälp och stöd i viktiga frågor (barnskydd, psykisk hälsa, missbruk, jämställdhet, sex och relationer, brott och straff)

 

Liberalerna Ja Väldigt viktigt! Skolan kan göra en avgörande skillnad. Mycket viktigt att ge barnen nycklar till sina egna liv.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Kan säker bli bättre.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja
 • Tillgången till skolkurator, skolpsykolog, vårdtjänster och psykosociala tjänster på olika nivåer säkerställs och väntetiderna förkortas.

 

Liberalerna Ja Samarbete över gränserna för allas bästa!
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja Psykisk ohälsa bland unga behöver motverkas. Detta görs genom förebyggande insatser som fritidsaktiviteter men även genom direkta som beskrivs ovan.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Det är viktigt med tidiga insatser för att förebygga psykisk hälsa.
Åländsk Demokrati Ja Måste prioriteras att dessa platser tillsätts
Hållbart Initiativ Ja Hållbart initiativ vill se årliga hälsoundersökningar i grundskolan också av den psykiska hälsan.
 • Utbildning i barns psykiska hälsa för vuxna som möter barn i sitt yrke eller i en fritidsverksamhet.

 

Liberalerna Ja Landskapet och kommunerna kan fortbilda genom kurser och inspirationsförelösningar.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja Kompetensutveckling för människor som arbetar med barn är överlag viktigt.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Alltid viktigt
Hållbart Initiativ Ja
 • Säkerställ porrfri miljö i barnomsorg, skola och fritidsverksamhet.

 

Liberalerna Ja En självklarhet!
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja Även här är det förebyggande arbetet viktigt. Att tala med barnen om porr och dess negativa inverkan är en del av lösningen.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart Initiativ Ja

 

Förbättrade insatser för utsatta barn

 • Förebygg våld i nära relationer och öka kunskapen om dess konsekvenser för barnet.

 

Liberalerna Ja Ett ständigt pågående arbete.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja Akut stöd för psykisk ohälsa ska finnas tillgängligt både för barn och vuxna.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Inte sätta mera skuld i familjen
Hållbart Initiativ Ja
 • Insatser säkras för hjälp i svåra familjekonflikter

 

Liberalerna Ja Barnen alltid i centrum!
Moderat Samling för Åland Ja Ja, den nya socialvårdslagen bygger på tidigaste möjliga insatser i familjekonflikter vilket vi tycker är bra.
Obunden Samling Ja Det skall erbjudas hjälp att lösa familjekonflikter för att förhindra att de utvecklas vidare.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Tidig hjälp underlättar
Hållbart initiativ Ja
 • Barn som är misstänkta brottsoffer ska få ett bra bemötande och enkelt få professionell och högkvalitativ hjälp (Barnahus-modellen, korta utredningstider).

 

Liberalerna Ja Också det en självklarhet!
Moderat Samling för Åland Ja Ja, det är en vettig och effektiv modell
Obunden Samling Ja Samverkan gällande barnahusmodellen behöver förtydligas. En uppgift för KST.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Tidig inblandning och åtgärder behövs
Hållbart initiativ Ja

Strategisk barnpolitik

Arbetet med barns rättigheter behöver strategiska mål och tydliga insatser. För att samla de insatser som planeras inom politikområdet behövs en strategiskt barnpolitik utformas. I beredning av ärenden, i budgetarbete, i framtagande av lagstiftning, i policy och programarbete ska ett barnrättsperspektiv säkerställas. Särskild uppmärksamhet ska ges åt barn och barngrupper i utsatta situationer och regionala skillnader samt barns delaktighet.

KOM IHÅG! Intersektionalistisk perspektiv – barn är olika och Barnkoventionen gäller alla barn

 

ATT GÖRA

Barnpolitik för Åland utformas

 • Långsiktiga strategiska mål tas fram i nära dialog med rättighetsbärare och aktörer i barns närhet. Ansvarig minister utses.

 

Liberalerna Ja Låter som en god ide. Tanken är att alltid ha ett barnperspektiv i allt beslutsfattande.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Kan inte ta ställning Strategiska mål ska tas fram utan att en barnminister utses.
Ålands Framtid Ja Absolut!
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart initiativ Ja
 • Rapportering och uppföljning av de rekommendationer som ges av FN:s kommitté för barnets rättigheter systematiseras.

 

Liberalerna Ja En del av självstyrelsepolitiken.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja Anpassade till landet
Hållbart initiativ Ja

 

Barnrättsperspektiv i förberedelse- och beslutsprocesser

 • Lagstiftning med krav på att barnkonsekvensanalys genomförs i alla beslut och processer som rör barn. Fastställda anvisningar och checklista som stöd för detta arbete.

 

Liberalerna Ja Vi har kommit en bra bit på väg redan.
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja systematiskt kvalitetsarbete är A och O när det gäller att uppnå förändring.
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart initiativ Ja
 • Barnbudgetering införs på Åland

 

Liberalerna Kan inte ta ställning Det har vi för lite kännedom om ännu.
Moderat Samling för Åland Nej Hållbarhetsbudgetering prioriteras och barnbudgetering kan vara en del av det.
Obunden Samling Kan inte ta ställning
Ålands Framtid Kan inte ta ställning
Ålands Socialdemokrater Kan inte ta ställning
Åländsk Center Kan inte ta ställning
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart initiativ Ja

 

Forum för barns delaktighet

 • Barn hörs i frågor som rör dem. Alla processer där barn deltar är transparenta, informativa, frivilliga, respektfulla, relevanta, inkluderande och anpassat för barnets ålder.

 

Liberalerna Ja En mycket viktig och god målsättning!
Moderat Samling för Åland Ja
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Kan absolut bli mycket bättre än idag.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart initiativ Ja
 • Barn ges utrymme att delta och påverka i befintliga strukturer (nämnd, delegationer, råd)

 

Liberalerna Ja En viktig målsättning!
Moderat Samling för Åland Ja Ja, i den utsträckning det är möjligt och anpassat för barnets ålder.
Obunden Samling Ja Vår demokrati blir starkare och förtroendet för den ökar ju fler människor som deltar i den.
Ålands Framtid Kan inte ta ställning
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Kan inte ta ställning Som ovanstående fråga så behöver barn få höras och delta.
Åländsk Demokrati Ja Lite beroende på ålder
Hållbart initiativ Ja
 • En formell mötesplats för unga och beslutsfattare (Ungdomsråd, ungdomsforum)

 

Liberalerna Ja En viktig del i demokratiutvecklingen!
Moderat Samling för Åland Ja Detta har funnits med i varje regeringsprogram och ibland förverkligats, med varierande resultat. Vi tror på mer resurser till Ungdomens Nordiska Råd.
Obunden Samling Ja
Ålands Framtid Ja
Ålands Socialdemokrater Ja
Åländsk Center Ja Ett bra sätt att få unga att lyfta politiska frågor och diskutera tillsammans med beslutsfattare.
Åländsk Demokrati Ja
Hållbart initiativ Ja

En allmän kommentar gällande partiets barnrättspolitik

Liberalerna

Att ha ett barn och ungdoms perspektiv i alla beslut, budgetar och i all politik gör att politiken blir mera komplett och hållbar. Ett samhälle som har ett barn- och ungdomsperspektiv blir ett samhälle som är socialt och miljömässigt hållbart. Ett samhälle som är bra för alla. Barn och unga har kompetens och kunskap att lösa problem och utmaningar som vi har i vårt samhälle. Att inte ta vara på den resursen är att misshushålla med våra egna ”naturresurser”.

Moderat Samling för Åland

Alla barn har rätt till trygghet och att bli hörda. Barnskyddet ska omfatta alla barn på Åland, också dem som inte har någon kontakt med myndigheter. Barnomsorg bör finnas tillgänglig både dagtid och nattetid. Primärvård för barn och unga ska vara lågtröskelverksamhet, därför har vi avskaffat avgifterna för barn & unga under mandatperioden. Vi vill avskaffa inkomsttaket för studiestödet, så att våra unga inte straffas föra att man vill arbeta. Vi har höjt barnbidragets ensamförsörjartillägg för att skydda socioekonomiskt utsatta barn.

Obunden Samling

KST (kommunernas socialtjänst)

KST är den största reformen inom socialvårdsområdet på Åland på mycket länge. Samtidigt har vi en ny socialvårdslag som skall implementeras. Det är av oerhörd vikt att KST arbetet ges förutsättningar för att genomföras. Ett välorganiserad KST förhöjer barnskyddet genom att göra det enhetligt med goda rutiner och högre standard överlag.

Demokrati och delaktighet

Barnens rättigheter är viktiga. Samhället börjar med barnen och det är viktigt att människor blir delaktiga i vår demokrati i så tidigt skede som möjligt. Detta särskilt i vårt nuvarande tidevarv där demokratin utmanas på olika håll i världen. Ökar vi barn och ungas delaktighet i demokratin ökar vi samtidigt förtroendet för våra parlamentariker.

Förstagångsväljare ligger under 50% deltagande och att i ett tidigt stadium involvera unga i besluten ökar sannolikt unga myndiga politiker och unga myndiga deltagande i demokrati överlag.

Funktionsnedsättningar och NPF

Barn med funktionsnedsättningar är en grupp som behöver få särskild uppmärksamhet. Det är ofta de barn med osynliga funktionsnedsättningar som hamnar mellan stolarna när insatser ska till. Vi måste bli bättre på att uppmärksamma ”osynliga” funktionsnedsättningar i ett tidigt skede för att barnen ska ha möjlighet att växa upp under samma förutsättningar som andra barn. Ett fokus på NPF helt enkelt. Det gäller i socialtjänst, barnomsorg och skola.

Ålands Framtid

Vi vill jobba för ett utvecklat/förbättrat barnskydd, för ekonomiskt stöd till ensamstående, småbarnsfamiljer mfl. Höjt hemvårdsstöd som delas mellan vårdnadshavare så att alla barn kan vara hemma till minst två års ålder samt ges möjlighet till god anknytning till båda vårdnadshavare. Möjlighet till likavärdig möjlighet till utbildning är även viktig. Barnens bästa i första rummet, eftersom barnen är vår framtid.

Ålands Socialdemokrater

Alla barn och alla unga ska ha rätt till en bra uppväxt och möjligheter till ett gott liv. Därför jobbar vi för att skapa strukturella förutsättningar för båda föräldrarna att vara hemma med barnen under de första åren och att också senare vara delaktiga på barnens fritid. Om barn far illa behöver samhället ta ett ansvar för barnen genom ett välfungerande barnskydd. En familj ska bygga på kärlek, trygghet och respekt, men den kan och får se ut många olika sätt. alla barn och ungdomar ska ha samma möjlighet till kunskap, lärande och utveckling. Skolan ska vara jämlik för att bygga ett jämlikt samhälle. Vi värnar om allas rätt till utbildning. Vi vill att det sker ett ständiga pedagogiskt förnyelsearbete inom det allmänna utbildningssystemet. Grundskolan är grundbulten i framtidens välfärdssamhälle. Gymnasieutbildningen på Åland är och förblir avgiftsfri.

Individer med behov av särskilda insatser måste uppmärksammas. Tidiga insatser ska börja redan i förskolan och via barnrådgivningen. Förebyggande arbetet ska kontinuerligt följas upp och utvecklas. Kultur, idrott och fritidsverksamhet är naturliga och värdefulla arenor för barn och unga att synas,

höras och uttrycka sig även utanför skolvärlden. Vi socialdemokrater anser att alla, särskilt barn och unga, ska ges möjlighet till en fritidssysselsättning. Samhället behöver stöda verksamheterna så att avgifterna hålls på så låg nivå att privatekonomin inte stänger människor ute från meningsfull fritidssysselsättning.

Åländsk Center

Alla barn ska få sin chans i livet. Vi ser människor som individet med egna drömmar och mål. Alla ska ha rätt att utvecklas på sitt eget sätt. Familjens och individens behov ska ligga i centrum. Barn får aldrig fara illa. Vi arbetar för en trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barnen. Familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och fostran. Vi vill underlätta för barnfamiljer så att arbetsliv och familjeliv ska fungera på ett flexibelt och individanpassat sätt. På Centerns Åland har alla barn samma rätt till uppmärksamhet och till att stödjas i sina svagheter och stimuleras i sina styrkor.

Åländsk Demokrati

Alla ska ha rätt att vara trygga och säkra i både omsorg och skola,viktigt är att se till varje barns individuella behov och psykiska hälsa. Ge stöd tidigt i livet så att man kan bygga bra skyddsnät. Ge hela familjen stöd och terapi om det behövs.

Hållbart initiativ

För Hållbart initiativ är mänskliga rättigheter en orubblig grundbult för politiken. Detta gäller naturligtvis i allra högsta grad barnen. Vi vill se ett hållbart samhälle, där vi inte bränner upp planeten eller bränner ut människor. Alla barn ska ha rätt att utvecklas i sin egen takt och enligt sina egna förutsättningar – och ha en meningsfull och rik tillvaro. Vi sätter stort värde på gemenskap, kreativitet, delaktighet och respekt. Inget barn ska behöva känna sig utanför eller utsatt p.g.a. föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Det ska vara noll tolerans mot mobbing och trakasserier.

En aktiv och kunnig vuxenvärld ska vara garant för trygghet och stabilitet.

Fler artiklar

Allmänt
Hjälp barnen i Gaza

Hjälp barnen i Gaza

Mer än 1 miljon barn i Gaza löper överhängande risk för svält. Familjer kämpar för att hitta tillräckligt med mat och vatten, med barn som redan dör på grund av undernäring och sjukdomar. Situationen har aldrig varit mer desperat.

Allmänt
Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024

OBS! LÄGRET ÄR FULLSATT.
Välkomna på familjehemshelg 2024 – ett läger för alla barn och vuxna i familjehemmet.

Allmänt
Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på NINNI–SOMMARLÄGER 2024! Ninni-läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat.