Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn i familjehem > Intressebevakning > Intressebevakarens uppgift

INTRESSEBEVAKARENS UPPGIFT

En intressebevakare inom barnskyddet har som uppgift att verka som barnets opartiska representant genom att använda barnets talerätt i ett visst ärende. Förordnandet, från magistrat eller domstol, fastställer tydligt intressebevakarens uppdrag och begränsar mandatet.

Intressebevakaren:

  • Träffar barnet och blir bekant med barnets livssituation.
  • Ser till att barnets åsikter och önskemål kommer fram i barnskyddet, i arbetsprocessen och i beslutsfattandet, så som barnet själv uttrycker dem då när det utifrån barnets ålder och dess förmåga att uttrycka sig är möjligt.
  • Framför sin egen åsikt om vad som är den bästa lösningen utifrån barnets bästa. Intressebevakarens åsikt om vad som är barnets bästa kan avvika från barnets egen, socialväsendets och vårdnadshavarnas åsikt.
  • Håller barnet uppdaterat om hur processen framskrider. Ge information till barnet i enlighet med barnets utvecklingsnivå.

 

Intressebevakarens uppgift i förhållande till socialarbetaren

Det är viktigt att komma ihåg att förordnandet som intressebevakaren har gäller för att som ställföreträdare för vårdnadshavaren föra barnets talan i ett visst ärende. Intressebevakaren ersätter inte socialarbetaren.

Den socialarbetare som ansvarar för barnets ärende leder barnskyddsprocessen. Att en intressebevakare förordnas inverkar inte på socialarbetarens lagstadgade skyldighet gentemot barnet; att träffa barnet, höra det och ta reda på dess åsikt.

Det är också socialarbetarens skyldighet att bevaka barnets intressen, men socialarbetaren kan inte föra barnets talan. Intressebevakaren har, i det ärende som hen är förordnad att sköta, samma rättigheter som vårdnadshavare i allmänhet. Intressebevakaren har alltså rätt att få dokument som rör barnet och att föra barnets talan i barnets ärende. Intressebevakaren bör höras i beslutsfattande som rör barnet.

Intressebevakning i brottsärenden

Om barnets vårdnadshavare eller en för denne närstående person misstänks för ett brott som begåtts mot ett barn ska barnet få en intressebevakare. Om den misstänkte är förälder eller annan vårdnadshavare så startar också oftast en barnskyddsprocess upp vid sidan av brottsprocessen. Det är ändamålsenligt att samma intressebevakare kan representera barnet i såväl barnskydds- som i brottsärendet.

Brottsprocessen

Enligt förundersökningslagen (4 kapitel 8§) ska för en part som inte har fyllt 18 år av domstolen förordnas en intressebevakare för förundersökningen, om det finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren, en intressebevakare eller någon annan laglig företrädare inte opartiskt kan bevaka partens intresse i ärendet och om det inte är klart onödigt att förordna en intressebevakare. Det kan alltså till exempel handla om en situation där vårdnadshavaren misstänks för ett brott som begåtts mot barnet.

Undersökningsledaren ska vid behov hos domstolen ansöka om att en intressebevakare ska förordnas. Ansökan kan också göras av åklagaren, magistraten eller en socialmyndighet. Ett intressebevakarförordnande gäller tills handläggningen av det brottmål upphör i fråga om vars förundersökning förordnandet har getts.

I ett brottsärende behöver barnet också ett rättsbiträde. Det kan intressebevakaren ansöka om för barnet. I de fall där barnet har både en intressebevakare och ett rättsbiträde bör dessa samarbeta så att barnets åsikt och barnets bästa beaktas på bästa möjliga vis även i domstolen.

När barnet i fråga har talerätt har rättsbiträdet en skyldighet att vara lojal mot barnet och kan därför endast föra fram det som barnet själv framfört, sagt, i ärendet. Intressebevakarens åsikt kan däremot avvika från barnets (bedömning av barnets bästa).