Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn i familjehem > Intressebevakning

INTRESSEBEVAKNING

Intressebevakning förknippas i allmänhet med traditionell ekonomisk intressebevakning. När det gäller barn, minderåriga personer, kan de enligt lagen inte själva råda över sin ekonomi och ingå viktiga avtal. Om vårdnadshavarna inte kan sköta barnets ekonomi har barnet rätt till en intressebevakare, en annan vuxen som enligt magistratens eller tingsrättens försorg sköter barnets ekonomi.

Intressebevakning inom barnskyddet handlar om barnets person. Behovet aktualiseras liksom den ekonomiska intressebevakningen i situationer där vårdnadshavaren av någon anledning inte opartiskt kan fungera som barnets intressebevakare, men intressebevakningen inom barnskyddet har fokus på barnets person, barnets åsikt och barnets bästa, inte barnets ekonomi.

 

Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Intressebevakning inom barnskyddet handlar om barnets rätt till delaktighet, att bli hört och att få uttrycka sin åsikt i alla rättsliga och administrativa förfaranden som rör barnet i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och den nationella lagstiftningen.

Barnet har en egen rättslig status, är part, i beslutsfattande som rör barnet. Det är vårdnadshavarens, eller i vårdnadshavarens ställe utsedd ställföreträdande intressebevakares, uppgift att bevaka att barnet representeras på ett sakligt och riktigt sätt i barnskyddsprocessen.

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt men har också rätt att låta bli. Arbetet med barnet kräver att intressebevakaren har erfarenhet och en förmåga att lyssna och observera. Det finns olika metoder för att arbeta med barn, som kan vara till hjälp. Men i intressebevakningen är det väsentligaste att situationen är naturlig och att barnet får kommunicera på sätt som känns bekväma för det. Att intressebevakaren träffar barnet tillräckligt många gånger och medvetet beaktar barnets ålder och önskemål vid till exempel val av mötesplats skapar goda förutsättningar att uppnå reell delaktighet.

När ska ett barn få en intressebevakare?

Enligt barnskyddslagen (22§) ska i ett barnskyddsärende förordnas en intressebevakare som i vårdnadshavarens ställe för barnets talan, om

1) det finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse i ärendet, och

2) en intressebevakare måste förordnas för att ärendet ska bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen ska tryggas.

Grundad anledning föreligger då man på objektiva grunder kan anta att vårdnadshavaren hamnar i en lojalitetskonflikt eller om det föreligger en uppenbar intressekonflikt som äventyrar vårdnadshavarens opartiskhet.

Exempel på uppenbara situationer där intressekonflikt förekommer mellan vårdnadshavare och barn:

  • Vårdnadshavaren eller för denne nära person misstänks för misshandel eller sexuellt utnyttjande av barnet.
  • Vårdnadshavaren är inte på grund av sitt hälsotillstånd förmögen att föra barnets talan på ett opartiskt sätt.
  • Vårdnadshavarna har inte förmåga att till exempel i anslutning till frågor som rör klientplanen skilja på sina egna och barnets behov och därmed opartiskt bevaka barnets bästa (HD 2004:44)
  • Vårdnadshavaren förhåller sig passivt till att föra barnets talan.
  • Krissituationer som är relaterade till barnets integritet.

Ett vanligt missförstånd är att en intressebevakare ska förordnas om vårdnadshavaren och barnet eller socialarbetaren och vårdnadshavaren är av olika åsikter, men detta är alltså inte fallet.

Både punkt 1 och 2 ska uppfyllas. Den som ansöker om intressebevakare ska också överväga och särskilt motivera på vilket sätt förordnandet av en intressebevakare är nödvändigt för att ärendet ska bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen ska tryggas.

Vårdnad och umgängesrätt

Då beslut fattas i vårdnads- och umgängesrättsärenden är barnets ställning ofta mycket komplicerad och möjligheten att i svåra vårdnadskonflikter använda intressebevakare för barnet har efterfrågats. I frågor som rör vårdnad och umgänge är barnet emellertid inte en juridisk part utan det är frågan om ett ärende som berör vårdnadshavarna. På grund av det här kan man inte förordna en intressebevakare för barnet i dessa situationer, om inte det i anslutning till vårdnadskonflikten också finns en barnskyddsprocess. Då kan barnskyddslagen tillämpas.