Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Adoption

ADOPTION

Adoption är en process som ska främja barnets bästa genom att ett föräldra-barn-förhållande fastställs mellan den som ska adopteras och adoptionssökande. Vid alla beslut och åtgärder som gäller adoption av ett minderårigt barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.

När ärendet avgörs ska barnets önskemål och åsikt beaktas i enlighet med barnets ålder och utvecklingsnivå. Adoption kan inte fastställas utan samtycke av den som ska adopteras om barnet har fyllt 12 år. Inte heller om barnet är under 12 år men så utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja kan adoption fastställas mot barnets vilja.

Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning är den första delen av processen i en adoption. För att en adoption ska fastställas måste både den part som överväger att ge sitt barn som adoptivbarn och den mottagande parten ha genomgått adoptionsrådgivning. Också adoption inom familjen förutsätter adoptionsrådgivning.

Den som på Åland överväger adoption ska kontakta Kommunernas socialtjänst (Kst). De sociala myndigheterna har ansvaret för att den som önskar adoptera ska få adoptionsrådgivning oh på Åland har KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) avtal med Rädda Barnen om adoptionsrådgivning. Man kan därför också vända sig direkt till Rädda Barnen Södra Finland som sköter adoptionsrådgivning på svenska.

Läs mer om adoptionsprocessen på KSTs hemsida och på Rädda Barnen Finlands hemsida

Stöd för föräldrar med adoptivbarn

Adoptionskuratorn

– Adoptionskuratorns tjänster riktar sig till alla föräldrar som adopterat från utlandet, adopterade barn, unga och vuxna samt till adoptivsökande. Man kan vända sig till adoptionskuratorn såväl i små som i stora frågor. Det kan ofta vara nyttigt att tala med en utomstående person t.ex. när det uppkommer svårigheter i familjen eller när man får problem med dagvård och skola. Man kan också ringa till adoptionskuratorn när man behöver klargöra sina känslor, tankar och handlingar. Genom stödsamtal med kuratorn får man råd och handledning.

Syftet är att samtal med adoptionskuratorn hjälper att behandla känslor i anslutning till adoptionen och att klargöra och lösa problemsituationer. Kuratorn kan också hjälpa till att kartlägga var familjen vid behov kan få mer hjälp.

Stödtelefonstjänst tel: 050 3135 066. Vardagar kl 9-16.

E-post: [email protected]

I stödtelefonen svarar Anja Wikstedt. Anja har lång erfarenhet av att jobba åt föreningen Våra Gemensamma Barn r.f. Anja har också egen erfarenhet av adoption då hon är mamma till två adopterade, idag vuxna, barn. Samtal till kuratorn är konfidentiella och man kan också ringa anonymt.

Folkhälsans familjerådgivning

– Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt medling i familjefrågor är en lagstadgad verksamhet för kommunen (socialvårdslagen och äktenskapslagen).

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar. Rådgivningens uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn/unga, stödja föräldrarna i föräldraskapet samt parrelationen.

Organisationer som jobbar med adoptionsfrågor

  • Våra gemansamma barn – All Our Children rf. Organisationens syfte är att stöda invandrarbarn, utlandsadopterade barn, mångkulturella barn som placerats i vård utom hemmet, barn från etniska minoriteter samt andra mångkulturella barn i Finland och förbättra deras ställning i samhället.
  • Adoptivfamiljer rf. – Adoptivfamiljer r.f. är en förening för föräldrar till adoptivbarn och för personer som överväger att adoptera eller som redan har påbörjat adoptionsprocessen. Syftet med föreningen är att understödja dessa familjer, att delta i den offentliga debatten om adoptioner och att förbättra adoptivfamiljernas sociala ställning och gynna deras intressen.
  • Interpedia – Interpedia är en medborgarorganisation vars huvudmål med verksamheten är att främja barnets rättigheter i enlighet med principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Organisationen har två lika viktiga verksamhetsområden; internationell adoption och utvecklingssamarbete med fadderverksamhet som en viktig del. Interpedia är ett av social- och hälsovårdsministeriet auktoriserat adoptionstjänstorgan vid internationella adoptioner i Finland.