Rädda Barnen-priset

Bildtext: 2011 års Rädda Barnen pris gick till Stina Colerus och Britt Lundberg. Alex och Vilma var med och dela ut.

foto: Jonas Edsvik/Nya Åland

Rädda Barnen–priset uppmärksammar goda exempel

Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland för att lyfta fram goda exempel som kan kopplas till Barnkonventionen och dessa artiklar. Det kan handla om beslutsfattande eller exempel från verksamheter där barnets rättigheter säkerställts genom att ha ett barnperspektiv, ha beaktat berörda barns intressen eller berett barn möjlighet till delaktighet. Priset instiftades i samband med Rädda Barnen på Ålands 50-årsjubileum år 2009 och priset delas ut i anslutning till Barnkonventionens dag den 20 november.

Syftet med priset:

  • uppmärksamma samhällets olika instanser och beslutsfattare, men även privatpersoner, så att vi – förhoppningsvis tillsammans med allmänheten - följer med och bevakar hur olika individer/myndigheter kommer ihåg att vi är ålagda att följa Barnkonventionen.
  • få mera fokus på barnens rättigheter i vårt samhälle.
  • att olika delar av samhället ska känna att de granskas i beslutsfattande processer.
  • att vi alla ska ta in barnen i processen och låta dem vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom att tänka oss in i hur barnen kan påverkas av de beslut och förändringar vi gör uppnår vi många fördelar.

Barnkonventionen är en del av den åländska lagstiftningen, men vi vet att man ofta glömmer att beakta den. Med detta pris vill vi visa på goda exempel på när man har beaktat Barnkonventionen och sett ärendet ur ett barnperspektiv. Vi tror på att belöna det positiva exemplet!

Kriterier

Vi utgår från de artiklar som finns i Barnkonventionen då vi fastställer vem som ska få ta emot priset. Exempel på områden som vi studerar utgående från Barnkonventionen:

  • Lagstiftning.
  • Samhällsplanering (t.ex. vägar, skolor, parker, offentliga byggnader).
  • Trafikplanering (t.ex. busstidtabellers höjdplacering, fordon som används kollektivt).
  • Fritid, kultur och aktiviteter som riktar sig till både vuxna och barn.

Nominering

Priset delas ut årligen i samband med Barnkonventionens dag den 20 november. Rädda Barnen söker kandidater hela året och tar gärna emot tips från allmänheten. Beslut om vinnare tas av Rädda Barnen på Ålands styrelse i november varje år.

Tips kan skickas in till Rädda Barnen Norragatan 13, info@raddabarnen.ax eller tel. 14394.

Tidigare pristagare

Rädda Barnen-priset har delats ut sedan år 2009 med följande pristagare:

År 2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
År 2017: Ålands Sjöfartsmuseum
År 2016: Terese Flöjt
År 2015: Harriet Stradvik
År 2014: Tiina Holmberg
År 2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
År 2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
År 2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
År 2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
År 2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken


Rädda Barnen-priset 2018

Rädda Barnen-priset 2018 tilldelades Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United

Motivering:

Rädda Barnen-priset år 2018 tilldelas initiativtagare Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United för att de i flera år gratis har arrangerat fotbollsskola för tjejer. De har på ett medvetet sätt gått in för att fånga upp alla de tjejer som vill pröva på att spela fotboll oberoende av tidigare erfarenheter av sporten eller ekonomiska förutsättningar i familjen.

GenomAnnica Sjölund Summer Camp kan vi också se en positiv diskriminering då pristagarna vill lyfta tjejer. Satsningar som denna banar väg för att göra idrotten mer jämställd och jämlik.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31

Barnet har rätt till lek, vila och fritid.


Rädda Barnen-priset 2017

Rädda Barnen-priset 2017 tilldelades Ålands Sjöfartsmuseum

Motivering:

Barns rätt till kultur handlar om barns rätt att delta i samhället. Att få tillgång till kultur och information. Att få tillgång till olika uttrycksmedel. Att bli lyssnad på och synliggjord.

Ålands sjöfartsmuseum har på ett aktivt och medvetet sätt skapat ett museum för alla barn. Det kan ses i så väl installation av en hiss i lekrummet Ruby och Havet, som i museets vilja att aktivt bjuda in dagis och genom att säkerställa att barn som lever i ekonomisk utsatthet ges möjlighet till ett besök. Museet har ett barnperspektiv i sitt upplägg som bjuder in barn till interaktivitet och uppmuntras att leka, röra och lära. Med ett barnperspektiv i den fasta utställningen leder skeppsråttan Ruby oss runt i museet på ”rätt nivå”.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.


Rädda Barnen-priset 2016

Rädda Barnen-priset 2016 tilldelas Terese Flöjt.

Motivering:

Terese har i sin roll som verksamhetsutvecklare för informations- och näringslivskontakter i Mariehamns stad aktivt arbetat för att säkerställa barns delaktighet och möjlighet till inflytande i så väl arbetet med att ta fram ett underlag för en ny delgeneralplan för Mariehamns centrum som vid remissvar gällande 16 års rösträttsålder i kommunalval.

Terese har med en nyfikenhet och ett engagemang tagit initiativ till nya arbetssätt inom förvaltningen, utarbetat och genomfört nya modeller för att i ett tidigt stadium involvera barn i beslutsfattandet. Terese har berett väg för att skapa en kontinuitet som tillförsäkrar även de yngsta medborgarna en given del i stadens medborgardialog.

Genom att få priset hoppas vi att Terese ska fortsätta inspirera både den egna förvaltningen och övriga Åland att aktivt involvera barn i beslutsprocesser.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.


Rädda Barnen-priset 2015

Rädda Barnen-priset 2015 tilldelades Harriet Strandvik.

Motivering:

Harriet har både på lokal och nordisk nivå aktivt arbetat för och med barn, mat och hälsa. Hon ser barnet som en kompetent (smak)aktör som både kan och vill. I sitt arbete har hon visat på behovet av att arbeta tillsammans med barnen och skapa förutsättningar till aktiv delaktighet. Genom att få priset hoppas vi att Harriet kan inspirera fler vuxna att se hur barn som tas på allvar och ges möjlighet till handling kan växa och utveckla sitt aktiva medborgarskap.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13:

Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.


Rädda Barnen-priset 2014

Rädda Barnen-priset 2014 tilldelades Tiina Holmberg, arkitekt.

Motivering:

Tiina har på ett aktivt och lekfullt sätt involverat barnen i skapandet av gården på deras dagis Ängsbacken. Hon har lekt och diskuterat med dem och de har fått rita för att visa hur de helst vill se att dagisgården ser ut. Barnens synpunkter har tydligt beaktats i förverkligandet av gården. Genom att få priset hoppas vi att Tiina inspirerar andra i sin bransch att följa hennes exempel då det handlar om att skapa en miljö där barn ska vistas!

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13:

Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.


Rädda Barnen-priset 2013

Rädda Barnen-priset 2013 tilldelades Mia Hanström.

Motivering:

2013 års pris för insatser i Barnkonventionens anda har tilldelats Mia Hanström, grundare av skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK. Genom SKUNK har ungdomarna i den åländska skärgården fått en levande plattform för engagemang och delaktighet.

Ett hedersomnämnande tilldelas projektledare Lovisa Arlid. Lovisa mottar hedersomnämnande för väl genomfört uppdrag inom projektet Young Voices.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 och 13:

Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.


Rädda Barnen-priset 2012

Rädda Barnen-priset 2012 tilldelades Lemlands kommuns fritidsledare Jenna Gestranius och fritidsnämndens ordförande Stefan Nordas.

Motivering:

För att de genom projektet ”Pengar i Påse” och ”Aktivitetsgruppen” har fritidsnämnden i Lemlands kommun skapat goda förutsättningar för ungas delaktighet i den egna kommunens utbud av fritidsaktiviteter.

FN:s konvention om barnets rättigheter; artikel 12, 13 och 31:

Barn är medborgare med rättigheter. De har rätt att vara delaktiga, att yttra sig fritt och att bli tillfrågade i angelägenheter som rör dem.

Barn har rätt till lek, vila och fritid.


Rädda Barnen-priset 2011

Rädda Barnen-priset 2011 utdelades till tidigare utbildningsministern Britt Lundberg och den tidigare byråchefen vid landskapets utbildningsavdelning, Stina Colerus.

Motivering:

För att de bjudit in samtliga elevråd på Åland och hört deras synpunkt på det nya bedömningsförslaget. Eleverna talade för sifferbedömning och så blev det också.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12:

Barnet har rätt att fritt uttrycka egna åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikt skall beaktas med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 36.0px Helvetica}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica}