Barnkonventionen i det dagliga arbetet

Barnkonsekvensanalys - ett enkelt verktyg som hjälper dig beakta barnens bästa

Barnkonventionen ger barn rätt att uttala sig i frågor som berör dem och kräver att barns röster ska tas hänsyn till. En barnkonsekvensanalys är ett verktyg som beslutsfattare kan använda när de ska applicera ett barnperspektiv vid beslutsfattandet i ärenden som påverkar barn. För att stärka tillämpningen av Barnkonventionen i kommunerna erbjuder Rädda Barnen på Åland kurser och handledning i Barnkonventionen och i hur metoden barnkonsekvensanalys genomförs.

Vi förespråkar att tjänstemän utför barnkonsekvensanalyser i kommunalt beslutsfattande för att öka barns delaktighet och stärka de demokratiska processerna kopplade till beslutsfattandet i kommunen. Metoden kan användas på alla samhällsnivåer och i alla sektorer i det dagliga arbetet.

Vad är en barnkonsekvensanalys?

Alla beslut kan föra med sig konsekvenser som vi kanske inte riktigt har tänkt på. Genom att göra ett ordentligt förarbete kan man undvika misstag och på så sätt spara både tid, pengar och undvika att det uppstår problem. Ta kontakt med Rädda Barnen så förklarar vi om varför, när och hur man kan göra en barnkonsekvensanalys.

Förebygger att barn far illa

Barnkonsekvensanalys är en tankemodell och metod som används för att definiera barns bästa och för att trygga att deras rättigheter beaktas i beslutsfattandet. Innan ett beslut fattas är det bra att fundera igenom och analysera vilka konsekvenser beslutet kan medföra. Genom att göra det kan bättre beslutsunderlag utarbetas och problem hos barn och ungdomar förebyggas. FN:s barnrättskommitté har uppmanat beslutsfattare att fortlöpande genomföra konsekvensanalyser för att säkerställa att barns rättigheter respekteras.

Barnombudsmannen i Sverige har utarbetat en modell för vad en analys bör innehålla. Med utgångspunkt i den modellen har en förenklad analysmodell framtagits i form av en barnchecklista och stödmaterial som kan användas direkt i det dagliga arbetet.

Barnkonsekvensanalys i praktiken - lekplatsen

Tiina Holmberg har, tillsammans med barnen på daghemmet Ängsbacken designat en mycket uppskattad del av daghemmets bakgård. År 2014 tilldelades hon Rädda Barnen-Priset för att ha involverat barnen i skapandet och tydligt beaktat barnens synpunkter. I detta videoklipp berättar Tiina själv om projektet.

Barnkonsekvensanalys i praktiken – barnens skolväg

Hör infrastrukturdirektör Kai Söderlund berätta om deras process att bygga om en farlig korsning.